Het asbestattest

Hoe verloopt een asbestinventarisatie?

Een asbestdeskundige voert een asbestinventarisatie uit door het raadplegen van relevante, bruikbare documenten en vooral het uitvoeren van een niet-destructieve inspectie ter plaatse.  Standaard gaat het om een niet-destructieve inventarisatie. De asbestdeskundige moet hiervoor geen zaken demonteren of afbreken om ingesloten materiaal op te sporen; hij moet wel zaken opheffen. Het kan wel zijn dat hij lokaal, kleine beschadigingen aanbrengt om een monster te kunnen nemen voor labo-analyse.  

Tijdens de inspectie inventariseert de asbestdeskundige op die manier de asbestverdachte materialen, beoordeelt hun toestand en het risico dat er van uitgaat. Hij geeft advies over de asbestverdachte materialen die best weggenomen moeten worden, hoe in afwachting hiervan het risico beheerd kan worden en wat de mogelijke verwijderingsmethodiek is.  

De data van de inventarisatie worden rechtstreeks ingevoerd in de asbestinventarisatiedatabank. Op die manier kan de asbestdeskundige een asbestattest aanvragen en bezorgen aan de opdrachtgever. 

U kan vrijwillig  een aanvullende destructieve asbestinventarisatie laten uitvoeren om ingesloten asbest op te sporen voorafgaand aan renovatie- of afbraakwerken . Worden de werken uitgevoerd door een aannemer met werknemers dan moet die dat vanuit zijn werkgeversplicht laten opmaken. 

1. Vul het opdrachtformulier in samen met de asbestdeskundige 

Met de ondertekening van een opdrachtformulier geeft u als de opdrachtgever aan de procesgecertificeerde asbestdeskundige de opdracht om voor het betrokken inspectiegebied een asbestinventaris op te stellen om een asbestinventarisattest te bekomen. Het opdrachtformulier wordt deels ingevuld door de eigenaar en deels door de asbestdeskundige. De asbestdeskundige staat de eigenaar bij indien hij vragen heeft. 

Dit opdrachtformulier regelt enkel de verplichtingen van de opdrachtgever en de opdrachtnemer zoals ze zijn opgelegd het ‘Inspectieprotocol asbestinventarisatie’. Het is aan de partijen zelf om dit opdrachtenformulier aan te vullen met een bijkomende overeenkomst waarin zij alle andere onderlinge verplichtingen regelen. Door het ondertekenen van dit opdrachtformulier, gaat de opdrachtgever akkoord met de uitvoeringsmodaliteiten die in het opdrachtformulier beschreven zijn. 
Download hier het opdrachtformulier. 

2. Verzamel alle informatie betreffende het gebouw 

Bezorg de asbestdeskundige belangrijke informatie over uw eigendom, bv. bouw- en verdiepingsplannen, bestaand asbestonderzoek, informatie over ingesloten asbest, informatie over beschermd erfgoed op uw eigendom, offertes of opleverattesten van renovatiewerken, historische foto’s, informatie over gebruikte bouw- en isolatiematerialen.  
Tip
Hoe meer informatie, hoe efficiënter de asbestdeskundige zijn bezoek kan uitvoeren. Op basis van de aangeleverde documenten bereidt de asbestdeskundige zijn onderzoek voor. Hij gaat na welke bestaande informatie over uw eigendom bruikbaar is. Zo gaat hij bv. na welke gebouwen wel of niet moeten worden onderzocht en of er al informatie bekend is over aanwezig asbesthoudend materiaal. 

3. Het plaatsbezoek

De asbestdeskundige komt ter plaatse. Hij gaat na welke materialen asbest kunnen bevatten (= asbestverdachte materialen).  
Belangrijk: informeer de huurder/gebruiker van het gebouw
Indien u het te onderzoeken eigendom verhuurt, wordt ervan uitgegaan dat u de opdracht tot asbestinventarisatie bespreekt met de huurder/gebruiker van het gebouw. 

Niet destructief onderzoek – destructief onderzoek  

De asbestdeskundige voert standaard een niet-destructief onderzoek uit. Hij zal geen elementen aan uw eigendom beschadigen of demonteren. Opheffen van loszittende materialen (bv. dakpannen) zal hij wel doen. Het normale gebruik van uw eigendom blijft gegarandeerd. Uw asbestattest vertelt iets over de asbestveiligheid van uw eigendom, bij dit normaal gebruik.
Mogelijk bevat uw eigendom nog verdoken asbest dat niet werd opgenomen in uw asbestattest. Het asbestattest kan dus niet altijd gebruikt worden bij de uitvoering van werken. Materialen die aanwezig zijn achter andere materialen worden normaal niet onderzocht. 

U kunt als eigenaar vrijwillig de opdracht geven via het opdrachtformulier om aanvullend destructief onderzoek te doen. Dit kan het geval zijn wanneer u bijvoorbeeld van plan bent om (een deel van) het gebouw te renoveren. In dit geval kan het zijn dat de asbestdeskundige monsters neemt waardoor materialen worden beschadigd of gedemonteerd. Doet u dit niet, dan bestaat de kans dat er asbestmaterialen worden beschadigd tijdens de werken. Dit zorgt voor onnodige risico’s voor uzelf, mogelijke werknemers en de omgeving, maar ook voor vertraging bij de werken en extra kosten. 
Bij een destructief onderzoek valt het normale gebruik van het gebouw niet meer te garanderen. 

Als werkgever kunt u ook vragen om aanvullend onderzoek te doen in functie van de werkgeversverplichtingen, (de jaarlijkse actualisatie van) de asbestinventaris die opgelegd wordt aan werkgevers om hun werknemers te beschermen. 
Tip
Indien u werken plant, vraag een aanvullend, destructief onderzoek aan bij de asbestdeskundige via het opdrachtformulier. Vermijd zo stilstand bij uw toekomstige werf.

Monstername 

Als de asbestdeskundige wil aantonen dat het asbestverdachte materiaal toch geen asbest bevat, zal hij een monster nemen. De monstername gebeurt onder de noemer van niet-destructief onderzoek op een veilige manier waarbij er geen bijkomende risico’s worden veroorzaakt voor het verdere normale gebruik van het gebouw.  

De inherente schade bij een monstername blijft beperkt. De asbestdeskundige is niet verplicht het monsternamepunt esthetisch te herstellen en hiervoor de nodige (vul)materialen bij te hebben. Wenst u als eigenaar het monsternamepunt later te herstellen (opvullen, verven), dan moet u voorzichtig het materiaal dat werd gebruikt om de locatie duurzaam in te kapselen, verwijderen met bevochtiging. Vraag aan de asbestdeskundige hierover de nodige informatie. 

Als een asbestdeskundige geen monster kan of mag nemen van asbestverdacht materiaal, wordt het automatisch beschouwd als asbesthoudend. Bied eventueel hulp met toegang tot hoge ruimtes, zoals plafonds.  

Het is mogelijk dat de asbestdeskundige moet wachten op de resultaten van het labo en dus niet meteen de inventarisatie kan voltooien. 
Tip
Bespreek met de asbestdeskundige, vooraleer het asbestattest wordt aangevraagd, welke asbestverdachte materialen niet werden bemonsterd. Geef desnoods de opdracht toch een monster te nemen. Vermijd zo dat bepaalde delen van uw eigendom onterecht worden beschouwd als asbesthoudend. 

Onderzoeksbeperkingen 

De asbestdeskundige kan tijdens zijn bezoek stoten op onderzoeksbeperkingen, zoals: 
  • een onveilige situatie; 
  • een slotvaste deur; 
  • overwoekerende vegetatie; 
  • materiaal in opslag; 
  • hoogte: een asbestdeskundige dient fysiek enkel een hoogte te kunnen bereiken van 3,50 m, vanaf een vaste ondergrond. 
Sommige beperkingen dienen eerst te worden opgelost vooraleer u een asbestattest kan ontvangen. Los daarom zoveel mogelijk onderzoeksbeperkingen op voorhand op. Zorg voor een veilige toegang tot alle te onderzoeken ruimtes. Open deuren, poorten, luiken, kasten (ook kleinere!). Vermijd contact met gevaarlijke dieren (hond, wespennest). Ruim opgeslagen materiaal op. Vermijd onveilige situaties zoals losliggende kabels of onder water gelopen kelders. Snoei waar relevant overwoekerende vegetatie (gevels, daken).  
Tip
Hoe vlotter de toegang, hoe efficiënter de asbestdeskundige zijn bezoek kan uitvoeren. Vermijd dat de asbestdeskundige nogmaals moet langskomen. 

Foto’s 

Voor de opmaak van een asbestinventaris moet de asbestdeskundige situeringsfoto’s en detailfoto’s nemen en opladen in de databank van OVAM. Het gaat om foto’s van (asbestverdachte) materialen, onderzoeksbeperkingen, overzichtsfoto’s per binnen- en buitenruimte en situationele verduidelijkingen.  

De asbestdeskundige houdt rekening met de privacy van de gebruiker/bewoner, en zal zoveel mogelijk de volgende elementen vermijden op de fotoafbeelding:  
  • (afbeeldingen van) personen;  
  • (huis)dieren;  
  • verwijzingen naar private of publieke bedrijven en organisaties;  
  • persoonlijke materialen.  
De foto’s worden uitsluitend gebruikt in het kader van de asbestinventarisatie.  

De gebruiker/bewoner kan zoveel mogelijks persoonlijke elementen verwijderen of verbergen vooraf aan het plaatsbezoek, zolang dit geen asbestverdachte materialen betreffen en zolang dit niet kan leiden tot onderzoeksbeperkingen.  

4. Aanvraag asbestattest 

De asbestdeskundige voert gegevens in op een digitale databank van OVAM. Vervolgens vraagt hij een asbestattest aan bij OVAM. Na ontvangst, bezorgt hij het asbestattest aan u. U hoeft dus niet zelf een attest aan te vragen.  
Als eigenaar kunt u het asbestattest raadplegen via de Woningpas.

Team asbestafbouw