Het asbestattest

Veelgestelde vragen over het asbestattest


Het asbestattest

Wanneer heb ik een asbestattest nodig?

Vanaf 23 november 2022 heeft u een asbestattest nodig bij de verkoop van een pand dat is gebouwd voor 2001. De inhoud van het attest moet bekend gemaakt worden aan de koper van het pand bij het ondertekenen van het compromis. In de praktijk zullen kopers op voorhand al een kopie van het asbestattest opvragen, bijvoorbeeld bij een kijkdag.

Voor de gemeenschappelijke delen van panden die onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom vallen gaat de verplichting pas in op 1 mei 2025.

Vanaf 2032 moet elke eigenaar van een pand dat gebouwd is voor 2001 beschikken over een asbestattest.

Als verhuurder van een pand dat gebouwd is voor 2001 moet u pas in 2032 beschikken over een asbestattest. Beschikt u al sneller over een asbestattest? Dan moet u van zodra u beschikt over een asbestattest, een kopie van het attest overhandigen aan uw (nieuwe) huurder.

Vanaf wanneer wordt het asbestattest verplicht bij de verkoop van een pand?

Op 22 april 2022 zijn de ministeriële besluiten die nodig zijn om het asbestattest van start te laten gaan gepubliceerd. De invoering van het asbestattest treedt zeven maanden na deze publicatie in werking. De verplichting geldt voor elke overdracht waarvan het compromis of de verkoopsovereenkomst ondertekend wordt vanaf 23 november 2022.

Voor de gemeenschappelijke delen van panden die onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom vallen gaat de verplichting pas in op 1 mei 2025.

Vanaf 27 april kunnen de certificatie-instellingen een erkenning aanvragen en erkend worden. En pas na het afleveren van de eerste erkenning en kunnen de deskundigen zich laten certificeren. Vanaf de zomer krijgen de deskundigen toegang tot de databanktoepassing. Dan kunnen ook de eerste asbestattesten afgeleverd worden. Het zal dus al enkele maanden op voorhand mogelijk zijn om asbestattesten af te leveren. 

De inhoud van het attest moet bekend gemaakt worden aan de koper van het pand bij het ondertekenen van het compromis. In de praktijk zullen kopers op voorhand al een kopie van het asbestattest opvragen, bijvoorbeeld bij een kijkdag.
 

Heb ik als verhuurder een asbestattest nodig?

Het feit dat iemand een pand verhuurt, houdt op zich geen verplichting in om een asbestattest op de stellen. Tegen 2032 moet wel elke eigenaar van een gebouw van voor 2001 beschikken over een asbestattest. 

Als verhuurder van een pand dat gebouwd is voor 2001 moet u pas in 2032 beschikken over een asbestattest. Beschikt u al sneller over een asbestattest? Dan moet u van zodra u beschikt over een asbestattest een kopie van het attest overhandigen aan uw (nieuwe) huurder.

Geldt het verplichte asbestattest ook bij overdracht door schenking?

Het is verplicht om een asbestattest te hebben bij een "overdracht onder levenden".

Wat valt onder een overdracht onder levenden:

 • overdragen van een eigendomsrecht (bv. verkoop, schenking);
 • vestigen of overdragen van:
  • een recht van vruchtgebruik;
  • een erfpacht;
  • een opstalrecht;
  • een zakelijk recht van gebruik;

Wat valt niet onder een overdracht onder levenden:

 • een erfenis
Geldt de verplichting voor alle gebouwen?

De verplichting voor een asbestattest geldt voor elke Toegankelijke Constructie met Risicobouwjaar (TCR), zoals beschreven in het Materialendecreet:

 • waarvan de grondoppervlakte of de som van de grondoppervlaktes van de verschillende TCR’s in een bepaald inspectiegebied groter is of gelijk aan 20 m²;
 • waarvan de grondoppervlakte kleiner is dan 20 m² maar waarbij de TCR deel uitmaakt van een grotere constructie met grondoppervlakte groter of gelijk aan 20 m².

Een TCR kan een woning zijn, maar ook bedrijfsgebouwen, kantoorgebouwen, overheidsgebouwen, agrarische gebouwen, religieuze gebouwen en andere types vallen onder deze noemer.

Risicobouwjaar betekent 'gebouwd voor 2001'.

Hoe moet worden bepaald of een gebouw van voor 2001 dateert?

Het bouwjaar zoals opgenomen in de kadastrale legger is het referentiebouwjaar om te evalueren of de constructie een risicobouwjaar heeft en primeert steeds op andere informatiebronnen. In het kadaster wordt het bouwjaar geregistreerd op het moment dat een nieuw gebouw in gebruik wordt genomen.  

Er zijn naast de kadastrale legger nog 3 categorieën van documenten die kunnen gebruikt worden om het bouwjaar van een toegankelijke constructie te bepalen: 

 1. documenten na oplevering van de werken;
 2. documenten tijdens de uitvoering van de werken;
 3. documenten voor de uitvoering van de werken.

Indien het referentiebouwjaar niet gekend is op basis van een kadastrale legger, kunnen documenten uit categorie I, II, en III gebruikt worden conform de richtlijnen uitgewerkt in het Inspectieprotocol.
 

Hoeveel kost een asbestattest?

De kost van een asbestattest hangt enerzijds af van de asbestinventarisatie en anderzijds van de retributie die wordt aangerekend aan de asbestdeskundige.

Voor de aflevering van het asbestattest vraagt de OVAM een retributie van 50 euro. De deskundige ontvangt het asbestattest via de databank en betaalt die retributie aan de OVAM. Deze retributie zal via de factuur van de asbestdeskundige worden doorgerekend aan de klant.

De deskundige bepaalt zelf de prijs van de asbestinventarisatie. De prijs van de tussenkomst van de deskundige wordt onder meer bepaald door:

 • de tijd die nodig is voor het voorbereidend werk en het bezoek ter plaatse.
  De asbestdeskundige moet alle asbestverdachte materialen in alle gebouwen op een terrein onderzoeken. Daarom zal een asbestattest meestal meer kosten voor oude (nog niet gerenoveerde) gebouwen waarin meer asbestverdachte materialen aanwezig zijn en voor grote gebouwen of grote locaties met verschillende gebouwen.
 • de transportkosten.
 • het aantal te nemen en te analyseren monsters.
  De deskundige moet hierbij de richtlijnen van het inspectieprotocol van de OVAM volgen.

Een offerte kan opgesteld zijn in functie van die kostenposten. Ze kan bijvoorbeeld voor een inventarisatie een totaalprijs geven voor de volledige inventarisatie of ze kan een post bevatten voor het onderzoek en een afzonderlijke post voor de monsternames en analyses. 

Voor een standaard asbestattest is geen destructief onderzoek nodig. Zijn er renovatiewerken gepland, dan kan de eigenaar vrijwillig een aanvullend destructief onderzoek vragen. De asbestdeskundige zal dan materialen moeten demonteren of beschadigen om ingesloten asbest op te sporen. Zo’n destructief onderzoek is tijdsintensiever, de deskundige zal hiervoor dan ook een hoger tarief vragen.
 

Hoe kan ik een asbestattest verkrijgen?

Op dit ogenblik kunnen er nog geen asbestattesten afgeleverd worden. De regels rond het standaard inspectieprotocol, de certificatie, de opvolging ervan en de retributies zijn nog in ontwikkeling. Ze worden uitgewerkt in drie ministeriële besluiten. We verwachten dat deze in de loop van het voorjaar 2022 ondertekend en gepubliceerd worden. De timing van de invoering van het asbestattest zal dan ook gekend zijn. 

Enkel gecertificeerde asbestdeskundigen inventarisatie zullen de inventarisaties kunnen uitvoeren voor het asbestattest.  

Als eigenaar 
Als er een asbestattest werd opgesteld dan kan u dat raadplegen via de woningpas. 

Bij het opstellen van een asbestattest zal de gecertificeerde asbestdeskundigen inventarisatie een (digitale) kopie van het attest moeten overhandigen aan de eigenaar van het pand. 

Als koper 
Bij de verkoop van een pand moet de notaris de inhoud van het attest bekend maken aan de koper van het pand bij het ondertekenen van het compromis. 

Als huurder 
Een verhuurder die over een asbestattest beschikt moet daarvan een kopie overhandigen aan uw (nieuwe) huurder. 

Gedwongen mede-eigendom

Wat zijn de regels in verband met het opstellen van een asbestattest voor de gemene delen van een appartementsgebouw?

Gemeenschappelijke delen hebben meer dan één eigenaar, er is sprake van mede-eigendom. Deze gemene delen worden beschouwd als een aparte gebouweenheid waar een apart asbestattest moet worden voor opgesteld. Standaard zal de asbestdeskundige de gemeenschappelijke delen onderzoeken die toegankelijk zijn zonder het betreden van een privaat deel.

Via het vooraf opgesteld opdrachtformulier kan hiervan afgeweken worden en dus ook overige ruimtes worden onderzocht die enkel toegankelijk zijn via private delen.

 
Vanaf wanneer moeten mede-eigenaars van een appartementsgebouw een asbestattest voorleggen bij de verkoop van hun eigendom?

Verkoopt u een eigendom uit een pand dat gebouwd is voor 2001? Dan moet vanaf het ogenblik dat de verplichting in werking treedt bij de verkoop over een asbestattest beschikken van de privatieve delen. De inhoud van het attest moet bekend gemaakt worden aan de koper van het pand bij het ondertekenen van het compromis.

Voor de gemeenschappelijke delen van panden die onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom vallen gaat de verplichting pas in op 1 mei 2025.

Vanaf 2032 moet elke eigenaar van een pand dat gebouwd is voor 2001 beschikken over een asbestattest.

 

De asbestdeskundige

Moet ik beroep doen op een gecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie?

Enkel gecertificeerde asbestdeskundigen inventarisatie zullen de inventarisaties kunnen uitvoeren voor het asbestattest. De deskundige moet gecertificeerd zijn door een door de OVAM erkende certificatie-instelling asbest.

Waar vind ik een gecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie?

Op dit ogenblik zijn er nog geen gecertificeerde asbestdeskundigen inventarisatie. De OVAM zal een lijst van de gecertificeerde deskundigen publiceren eens het systeem van de asbestattesten in werking treedt.

U kan uit deze lijst zelf kiezen op welke gecertificeerde asbestdeskundige u beroep doet. De deskundige wordt niet aangeduid door de OVAM of de certificatie-instelling.

Hoe lang duurt zo’n asbestinventarisatie? Hoe lang moet ik wachten op het attest na zo’n inventarisatie?

De asbestdeskundige zal in de eerste plaats tijd nodig hebben om de informatie die hij gekregen heeft van de eigenaar te verwerken. Dit vooronderzoek zorgt ervoor dat de asbestdeskundige het plaatsbezoek beter kan voorbereiden.

De duur van de inspectie ter plaatse hangt voornamelijk af van de oppervlakte van de te onderzoeken ruimtes, het bouwjaar en de vlotte toegankelijkheid die de eigenaar verzorgt. De gegevens van het plaatsbezoek worden ter plaatse rechtstreeks ingegeven door de asbestdeskundige in de digitale databank.

Achteraf, na het plaatsbezoek, zal de asbestdeskundige, na het ontvangen van mogelijke laboresultaten, de asbestinventaris finaliseren en een asbestattest aanvragen.

Team asbestafbouw