Kennisgevingsprocedure

Kennisgevingsdossier indienen

Hier vindt u alle informatie en nodige documenten over het samenstellen en indienen van een kennisgevingsdossier

EVOA-webloket

Veelgestelde vragen

Wat is de kennisgevingsprocedure?

De kennisgevingsprocedure betekent dat er goedkeuring nodig is vooraleer transporten mogelijk zijn. 
De kennisgevingsprocedure bestaat uit verschillende stappen, waaronder het indienen van een kennisgevingsdossier met als bijlage informatie over de aard en samenstelling van de afvalstoffen, hoeveelheden, verpakking, transportmiddel, verwerking en herkomst. 

Hoe krijgt u toegang tot het EVOA-webloket?

Om toegang te krijgen tot het EVOA-webloket moet u zich registreren in de gebruiksbeheerstoepassing van de Vlaamse overheid. De OVAM zelf regelt deze rechten niet en kan u niet verder helpen bij dit registratieproces.

Wanneer u wilt optreden voor een onderneming, moet u een digitaal mandaat (= nodige rechten) krijgen van deze onderneming. De onderneming moet u de nodige rechten toewijzen in de gebruikersbeheertoepassingen. 

Opgepast, de rechten zijn tijdelijk. Wanneer u een foutmelding krijgt met de boodschap dat u niet meer beschikt over de rechten om zich aan te melden in de toepassing, dan moet u uw rechten vernieuwen in de gebruiksbeheerstoepassing van de Vlaamse overheid. Bij problemen met de gebruiksbeheerstoepassing kan u terecht op de Vlaamse infolijn 1700.

Hoe een kennisgevingsdossier indienen bij de OVAM?

De OVAM is als Vlaamse autoriteit bevoegd voor uitvoer van Vlaams afval naar het buitenland en voor invoer van buitenlands afval naar het Vlaamse Gewest. U kan op twee manieren een kennisgevingsdossier indienen:

 1. Gebruik het EVOA-webloket: U dient het kennisgevingsdossier volledig digitaal in via het EVOA-webloket van de OVAM. Het webloket begeleidt u stap voor stap bij het invullen van het kennisgevingsdossier. Zorg ervoor dat u een recentere versie van Google Chrome of Microsoft Edge als webbrowser gebruikt om met het webloket te werken. In het webloket kan u het kennisgevingsdossier voorbereiden, indienen en opvolgen. Volg de instructies en vul alle vereiste gegevens in om het dossier correct samen te stellen.
 2. Indienen op papier: In uitzonderlijke gevallen, wanneer toegang tot het EVOA-webloket niet mogelijk is, kan u een kennisgevingsdossier op papier indienen. Voordat u een dossier op papier wenst in te dienen, gelieve eerst contact op te nemen met Team Dossierbeheer, zie de contactgegevens onderaan deze pagina. 
Welke soorten kennisgevingsdossiers behandelt de OVAM?

De OVAM behandelt verschillende soorten kennisgevingsdossiers: 

 1. Uitvoer uit het Vlaamse Gewest: Dit soort dossier dient de kennisgever in bij de OVAM. Het kennisgevingsdossier heeft een BE-nummer. 
 2. Invoer in het Vlaamse Gewest: Dit soort dossier dient de kennisgever in bij de autoriteit in het land van herkomst. Deze autoriteit stuurt het door naar de andere bevoegde autoriteiten. 
 3. Invoerdossier met BE-nummer: Dit specifieke soort kennisgevingsdossier dient de kennisgever in bij de OVAM als de autoriteit van het land van verzending geen kennisgevingsnummer aflevert of als het grensoverschrijdend transport voor de OVAM met een kennisgevingsdossier moet en voor het land van verzending niet. 
  Let op: De kennisgever zorgt er zelf voor dat het dossier bij de andere bevoegde autoriteiten terecht komt. 
 4. Hoefijzertransport: Dit is een specifiek soort grensoverschrijdend transport van afvalstoffen die in hetzelfde land/regio vertrekken en aankomen, bijvoorbeeld transporten van het Vlaamse Gewest die via Nederland terug aankomen in het Vlaamse Gewest. Bij het indienen van een hoefijzerdossier: 
  - vermeldt u in vak 11 en vak 12 van het kennisgevingsdocument dat het om een 'hoefijzertransport' gaat; 
  - betaalt u een dossierkost, maar is geen bankgarantie nodig; 
  - bent u ook verplicht om de transporten te melden bij de bevoegde autoriteiten. 
Waaruit bestaat een kennisgevingsdossier?

Een kennisgevingsdossier bevat een:

Documenttype

Toelichting              

In het EVOA-webloket Verplichte bijlage

kennisgevingsdocument  

- Bevat basisinfo over de grensoverschrijdende transporten (afvalstoffen, betrokken partijen, route en verwerking).
- Vakken 1 tot en met 17 zijn verplicht in te vullen.
- Als u gebruik maakt van het EVOA-webloket, wordt het kennisgevingsdocument automatisch gegenereerd op basis van de informatie die u invult.
- Onderaan de pagina vindt u een blanco kennisgevings- en vervoersdocument als u een dossier op papier wil indienen. 

  ja

vervoersdocument

- Een genummerd kopie vergezelt elk transport.
- Vakken 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13 en 14 zijn verplicht in te vullen bij het indienen van een kennisgevingsdossier. Alle andere vakken vult u pas in bij de melding van het transport.
- Het EVOA-webloket maakt dit document automatisch aan.
- U mag het vervoersdocument nog niet ondertekenen als u het kennisgevingsdossier indient. 

  ja

waarborg

- Voor een specifieke waarborg van bepaalde duur ontvangt de OVAM het origineel van de financiële instelling per post of via e-mail. Een kopie van de waarborg wordt opgeladen bij de bijlage 'Waarborg' in het EVOA-webloket. 
- Voor een algemene waarborg van onbepaalde duur wordt een kopie van de waarborg opgeladen bij de bijlage 'Waarborg' in het EVOA-webloket. 
- Onderaan de pagina vindt u enkele voorbeelden van waarborgen. 

Bij 'Bankgarantie'  ja

aanbiedingsbrief

In dit document kan u vermelden dat u een vorig dossier wil verlengen of de contactpersonen/e-mailadressen die gecontacteerd moeten worden tijdens de dossierbehandeling. 

Vak 1 bij de bijlage 'Aanbiedingsbrief'  nee

contract

- Bijlage om de verantwoordelijkheid van de partijen te bepalen tijdens de overbrenging, de verwerking van de afvalstoffen en de eventuele terugname door de kennisgever.
- De gegevens van de kennisgever en de ontvanger in het contract moeten exact overeenkomen de gegevens in vak 1 en vak 2 van het kennisgevingsdocument.
- Het contract is door beide partijen ondertekend.
- Onderaan de pagina vindt u enkele voorbeelden van contracten.

Vak 1 bij de bijlage 'Contract'  ja

machtiging of mandaat     

- Een machtiging is nodig als de kennisgever niet zelf het dossier indient.
- Een mandaat is nodig als de kennisgever niet de producent is. 
- Zie vak 1 bij de bijlage 'Machtigingen en mandaten' in het EVOA-webloket.
- Onderaan de pagina vindt u enkele voorbeelden. 

Vak 1 bij de bijlage 'Machtigingen en mandaten'  nee

vervoerders

Bewijs van registratie en verzekeringen van de vervoerders in betrokken landen toevoegen. 

Vak 8 bij de bijlage 'Bewijs van registratie vervoerder(s)'  nee

productieproces

Gegevens van de producent(en) en een beschrijving over de herkomst van de afvalstoffen.

Vak 9 bij de bijlage 'Productieproces  ja

vergunning van de verwerker

Bewijs van de (omgevings)vergunning van de verwerker toevoegen.

Vak 10 bij de bijlage 'Bewijs van vergunning'  ja
PAF-vergunning  Indien van toepassing voegt u de beslissing van de vooraf goedgekeurde inrichting van de verwerker toe.  Vak 10 bij de bijlage 'PAF-vergunning' nee

verwerkingsproces

Gegevens over de verwerkingsinrichting en een beschrijving over het verwerkingsproces.

Vak 11 bij de bijlage 'Verwerkingsproces  ja
restwaarde na nuttige toepassing Bij nuttige toepassing (R-code) verplicht de restwaarde na nuttige toepassing meedelen.  Vak 11 bij de bijlage 'Restwaarde na nuttige toepassing' nee

R&D codes

Lijst van Europese codes voor nuttige toepassing (R) en verwijderingshandelingen (D) van afvalstoffen.

Vak 11  ja

analyse afval

- De analyse bevat minstens informatie over de samenstelling van het afval en de massabalans. 
- De analyse mag niet ouder zijn dan een (1) jaar. 
- De chemische analyse moet eenduidig te herleiden zijn aan de afvalstoffen. 

Vak 12 bij de bijlage (Analyse afval'  nee

eural afvalstoffenlijst

De beschrijving van de afvalstoffen, met de code van de Europese afvalstoffenlijst

Vak 14 bij 'EG-afvalstoffenlijst (EURAL)' ja

routebeschrijving

Een stapsgewijze omschrijving van de route te beginnen bij het adres van de producent (vak 9) tot aan het adres van de verwerker (vak 10). Eventuele doorvoerlanden moeten ook vermeld worden op de documenten en de routebeschrijving.

Vak 15 bij de bijlage 'Routebeschrijving'  ja

douanekantoor 

Informatie over het douanekantoor bij het binnenkomen of verlaten van de Europese Gemeenschap. 

Bij 'overige bijlagen'  nee

overige bijlagen

Indien u nog extra informatie wil geven over het dossier dat u in bovenstaande vakken niet heeft kunnen meedelen. 

Bij 'Overige bijlagen' nee

 

Hoe vul ik het kennisgevingsdocument correct in?

Zie hiervoor ook bijlage IC en bijlage II van de Verordening

Vak Toelichting Bijlage(n)
Vak 1: kennisgever

U bent kennisgever als u afvalstoffen wilt overbrengen vanuit het Vlaamse Gewest naar een ander land en u hiervoor een goedkeuring nodig heeft van alle bevoegde autoriteiten. 
De kennisgever is één van volgende personen of instanties in de aangegeven volgorde:

 • de eerste producent;
 • de vergunde nieuwe producent;
 • een bevoegde inzamelaar;
 • een geregistreerd handelaar;
 • een geregistreerd makelaar;
 • de houder (alleen in geval 1 t/m 5 onmogelijk is). 

Als kennisgever vermeldt u het BTW-nummer, de volledige naam van het bedrijf (inclusief rechtsvorm), het adres en de gegevens van de contactpersoon.

Aanbiedingsbrief, contract*, machtiging en/of mandaat 

Vak 2: ontvanger 

De ontvanger is de persoon of instantie onder de rechtsmacht van het land van bestemming naar wie of naar waar de afvalstoffen voor nuttige toepassing of verwijdering worden overgebracht. 

U vult de gevraagde gegevens van de ontvanger in. Als registratienummer vult u niet het BTW-nummer in, maar gebruikt u een registratienummer uit het land van bestemming. Voor bijvoorbeeld uitvoer naar Nederland vult u het KVK- of het VIHB-nummer in. 

 
Vak 3: kennisgevingsnummer en info

In vak 3 komt het kennisgevingsnummer dat door de autoriteit is toegekend. 

In vak 3A vermeldt u of het om een eenmalige overbrenging (1 transport) gaat of om meerdere overbrengingen. 

In vak 3B duidt u aan of het om een verwijdering gaat of om een nuttige toepassing.

Bij nuttige toepassing duidt u in vak 3C aan of de verwerking plaatsvindt in een vooraf goedgekeurde inrichting (PAF). Deze inrichting moet vergund zijn voor de over te brengen afvalstof en deze vergunning moet geldig zijn voor de gehele looptijd van de kennisgeving. In geval van verwijdering kan het nooit gaan om een vooraf goedgekeurde inrichting en moet u in VAK 3C altijd nee aan duiden. 

 
Vak 4: totaal aantal overbrengingen In vak 4 vult u het aantal transporten in die zullen plaatsvinden gedurende de goedgekeurde periode. Hou er rekening mee om de geannuleerde transporten ook bij dit totaal te rekenen. U kan het aantal transporten dus best ruim genoeg invullen. 
 
 
Vak 5: totale geplande hoeveelheid In vak 5 vult u de verwachte totale hoeveelheid afvalstoffen in, uitgedrukt in ton.
 
 
Vak 6: geplande periode voor overbrengingen

De periode waarbinnen het transport of de transporten zullen plaatsvinden. De toestemming voor een kennisgeving voor nuttige toepassing of verwijdering bedraagt maximaal één kalenderjaar. Voorbeeld: van 15/01/2024 tot 14/01/2025. 

Wanneer de verwerkingsinrichting beschikt over het statuut van een vooraf goedgekeurde inrichting (PAF), is een toestemming mogelijk tot maximum 3 jaar. De verwerkingsinrichting in het land van bestemming moet deze goedkeuring bij zijn autoriteit aanvragen. Het bewijs van deze voorafgaande goedkeuring maakt deel uit van het kennisgevingdossier.

 
Vak 7: wijze van verpakking Hier vult u de wijze van verpakking in aan de hand van de codes op de achterzijde van het kennisgevingsdocument. Wanneer u nummer 9 (overige) invult, moet u deze verpakkingswijze verder specificeren. 
 
Als u aanduidt dat er bijzondere behandelingseisen gelden, moet u deze in bijlage toevoegen. 
Vak 8: geplande vervoerders

In vak 8 vult u de geplande vervoerswijze in aan de hand van de codes op de achterzijde van het kennisgevingsdocument. U kan meerdere vervoerswijzen aanduiden in het webloket. Uw route gaat bijvoorbeeld eerst over het land, vervolgens over zee en dan weer over het land. Dan geeft u R-S-R aan. 

Daarnaast vult u ook de gevraagde gegevens in over de geplande geregistreerde vervoerders. Indien u niet via het webloket werkt en er meerdere vervoerders zijn, moet u deze in bijlage toe voegen. 

Lijst met alle vervoerders en registratie- en verzekeringsbewijzen van deze vervoerders. 
Vak 9: producenten(en)

In vak 9 vult u de gevraagde gegevens in van de producent. Indien de producent verschilt van de kennisgever uit vak 1, moet de producent ook het kennisgevingsdocument ondertekenen of voegt u een mandaat toe als bijlage. 

Als de afvalstoffen zijn ontstaan door inzameling en u geeft ook de kennisgever uit vak 1 aan als producent, moet u in de bijlage vermelden bij welke producenten de afvalstoffen zijn ingezameld. 

Onderaan vak 9 vult u de locatie waarop en proces waarbij de afvalstoffen zijn ontstaan, in. 

Productieproces*
Vak 10: verwijderingsinrichting of inrichting voor nuttige toepassing

In vak 10 vult u de gevraagde gegevens in van de verwerker en duidt u aan of het gaat om een verwijderingsinrichting of om een inrichting voor nuttige toepassing. 

Bij voorlopige verwijdering (D13, D14 of D15) of voorlopige nuttige toepassing (R12 of R13) vult u in vak 10 de gegevens in van de verwerker die de voorlopige handeling doet en bij ‘feitelijke locatie van verwijdering/nuttige toepassing’ de locatie van de eindverwerker. Zijn er meerdere eindverwerkers dan vermeldt u in een bijlage hun gegevens (naam, adres, btw-nummer).
In een bijlage komt ook welke afvalstof de eindverwerker(s) verwerkt(verwerken) en de wijze waarop (verwerkingscode en proces).

Omgevingsvergunning*, PAF
Vak 11: handeling tot verwijdering/nuttige toepassing

In vak 11 geeft u de verwerkingswijze van de afvalstoffen aan, door deze in te vullen aan de hand van een R-/D-code. Deze codes vindt u op de achterkant van het kennisgevingsformulier. Daarnaast geeft u ook een korte beschrijving van de gebruikte technologie en de reden voor uitvoer. 

De bijlage ‘restwaarde na nuttige toepassing’ voegt u enkel toe bij nuttige toepassing (R-code). Hierin beantwoordt u volgende vragen:

 1. de geplande methode van verwijdering van het restafval na de nuttige toepassing;
 2. de hoeveelheid nuttig toegepast materiaal in verhouding tot het restafval en het niet nuttig toepasbare afval; 
 3. de geschatte waarde van het nuttig toegepast materiaal; 
 4. de kosten van de nuttige toepassing en de kosten van de verwijdering van het restafval.  
Verwerkingsproces*, restwaarde na nuttige toepassing 
Vak 12: benaming en samenstelling van de afvalstoffen  In vak 12 geeft u de benaming van de afvalstoffen en de benaming van de belangrijkste bestanddelen en de concentraties van de afvalstoffen. 
 
(chemische) analyse van de samenstelling van de afvalstoffen
Vak 13: fysische eigenschappen Hier vermeldt u de fysische eigenschap(pen) van de afvalstof aan de hand van de codes in het loket. Op het kennisgevingsdocument staan deze op de achterkant van het document. 
 
 
Vak 14: Identificatie van de afvalstoffen  In vak 14 van het kennisgevingsdocument vult u alle relevante codes in voor de over te brengen afvalstof. Voor vak i), ii) en iii) kan u terecht in bijlage III, IV en V van de Verordening. Voor vak iii) kan u ook terecht op de website van OVAM voor de EURAL-handleiding. 
 
 
Vak 15: betrokken landen/staten In vak 15 noteert u op
 • regel a) het betreffende land;
 • regel b) het codenummer van de autoriteit. Het EVOA-webloket geeft deze code automatisch bij het selecteren van de autoriteit;
 • regel c) de grensovergang waar de afvalstoffen het land verlaten of binnenkomen. 
Routebeschrijving*
Vak 16: douanekantoren

Dit vak is enkel van toepassing voor transporten buiten de Europese Gemeenschap.  

Bij invoer in de EU vult u bij ‘Binnenkomst’ het douanekantoor van inklaring van de afvalstoffen in.

Bij uitvoer uit de EU noteert u bij ‘Uitgang’ het douanekantoor waar de afvalstoffen de Europese Gemeenschap verlaten en bij ‘Uitvoer’ het douanekantoor van uitklaring van de afvalstoffen in. 

 
Vak 17: verklaring van de kennisgever en de producent

In vak 17 vult u de naam en voornaam in van de bevoegde vertegenwoordiger die het document ondertekent en de datum van ondertekening. Wanneer kennisgever (vak 1) en producent (vak 9) gelijk zijn, tekent alleen de kennisgever het document. 

Indien deze verschillen, tekenen zowel kennisgever als producent het document, tenzij de producent een mandaat geeft aan de kennisgever om het document in zijn naam te onderteken. 

Bij het indienen van de kennisgeving via het webloket wordt vak 17 automatisch ingevuld via de digitale handtekening. 

 
Aantal bijlagen

Hier vult u het aantal bijlagen in die zijn toegevoegd aan het kennisgevingsdossier. In het EVOA-webloket gebeurt dit automatisch en is vak 18 niet zichtbaar.  

*Verplichte bijlagen zijn in het EVOA-webloket aangeduid met een asterisk*

 
Vakken 19, 20 en 21 Deze vakken zijn voorbehouden voor de bevoegde autoriteiten. De kennisgever mag deze niet invullen. In het EVOA-webloket zijn deze vakken niet zichtbaar. 
 
 

 

Hoeveel bedraagt de dossierkost en welke betalingsvoorwaarden gelden er?

De OVAM vraagt een dossierkost voor het behandelen van uw dossier. De dossierkost varieert naargelang het type dossier. 

Variabele dossierkost

 • 400 euro voor digitale uitvoerdossiers. Een digitaal dossier is een kennisgevingsdossier dat u via het EVOA-webloket  van de OVAM indient; 
 • 550 euro voor papieren uitvoerdossiers. Een papieren dossier is een kennisgevingsdossier dat niet in het EVOA-webloket is ingediend; 
 • 550 euro voor alle invoerdossiers; 
 • 400 euro voor hoefijzertransporten. 

Verlaagde dossierkost

U ontvangt een korting van 200 euro op de dossierkosten voor elk kennisgevingsdossier waarvan alle transportmeldingen digitaal gebeuren. Dit betekent dat u alle transportmeldingen van vertrek, ontvangst, verwerking en annulatie digitaal registreert in het EVOA-webloket of via een xml-bestand. Hou er rekening mee dat het webloket de transportmelding niet doorstuurt naar de andere bevoegde autoriteiten. De korting van 200 euro vraagt de kennisgever aan bij het indienen van een kennisgevingsdossier in het EVOA-webloket. 
Vermeld in de aanbiedingsbrief dat alle transportmeldingen digitaal zullen gebeuren als u het dossier niet in het webloket maar op papier indient. 

Opgepast: Wanneer niet alle transportmeldingen digitaal gebeuren via het EVOA-webloket, stuurt de OVAM een extra betaalopdracht van 200 euro. Dit is het verschil tussen de standaard dossierkost en de verlaagde dossierkost. In afwachting van de betaling van deze extra dossierkost ontvangt u geen besluiten meer voor andere kennisgevingen. 

Betalingsuitnodiging

U krijgt een betalingsuitnodiging met een betaalreferentie op het moment dat u een kennisgeving indient in het EVOA-webloket of bij invoer in het Vlaams Gewest op het moment dat de OVAM het dossier ontvangt van de autoriteit van het land van verzending. 

De OVAM aanvaardt enkel betalingen:

 • van het juiste bedrag; 
 • met de juiste betaalreferentie; 
 • die op het juiste rekeningnummer zijn gestort.

De OVAM weigert alle betalingen die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen. Voorafbetalingen zijn niet mogelijk. Lees de e-mail met de betaalopdracht zorgvuldig en volg de instructies nauwgezet op. 

Waaruit bestaat een bankgarantie?

Een bankgarantie zorgt voor een financiële garantie tijdens de overbrenging van afvalstoffen en dekt zowel de vervoerskosten, de kosten van nuttige toepassing of verwijdering en eventuele opslagkosten voor 90 dagen. De OVAM kan de bankgarantie aanspreken als blijkt dat de verwerking van de afvalstoffen niet plaatsvindt. 

Specifieke of algemene bankgarantie

Bij een financiële instelling kan u een specifieke of algemene bankgarantie aanvragen. Beide garanties verschillen in hun toepassingsgebied en geldigheidsduur. 

 • Een specifieke bankgarantie is gekoppeld aan één specifieke kennisgeving en vermeldt het kennisgevingsnummer. Deze garantie is geldig tot één jaar na het verstrijken van de einddatum.  
 • Een algemene bankgarantie omvat meerdere kennisgevingen en vermeldt geen kennisgevingsnummer. Deze garantie is geldig voor onbepaalde duur.  

Opgelet, de OVAM aanvaardt voor EVOA geen bankgaranties van de Deposito- en consignatiekas van de FOD Financiën. 

Formule

Om de hoogte van de garantie te bepalen, hanteert de OVAM volgende formule:

totale geplande hoeveelheid (tonnage – vak 5)
x 2 euro (met een minimum bedrag van 1200 euro)
en
x 4 (indien gevaarlijke afvalstof, EURAL-code met sterretje – vak 14)
en
x 2 (indien uitvoer naar of invoer uit een land dat geen deel uitmaakt van de EU. Voor IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland is de berekening van EU-landen van toepassing. Een bijkomende vermenigvuldiging met factor 2 is dan niet nodig.)

Bij uitvoer naar een verwerker met het statuut van een vooraf goedgekeurde inrichting voor nuttige toepassing (PAF), mag u de tonnage eerst delen door het aantal jaren van de aangevraagde overbrengingsperiode (vak 6). 

Vrijgave

Als alle transporten zijn uitgevoerd en alle transportmeldingen in orde zijn gebracht, dan doet u de aanvraag voor de vrijgave van de bankgarantie via het EVOA-webloket. Ga hiervoor naar de module ‘Bankgaranties’. U krijgt een overzicht van de kennisgevingsdossiers waarvoor een bankgarantie is gesteld. Klik op de bankgarantie waarvan u de vrijgave aanvraagt. Bovenaan verschijnt een blauwe knop 'Vraag vrijgave aan'.
De OVAM geeft de bankgarantie niet vrij op eigen initiatief wanneer de periode voorbij is. 

Hoe verloopt de behandeling van een kennisgevingsdossier bij de OVAM?

De OVAM ontvangt een kennisgevingsdossier en neemt dit in behandeling volgens het principe 'first in, first out' (FIFO). Het eerst ontvangen dossier nemen we als eerste in behandeling. 

Kennisgevingsdossier voor uitvoer uit het Vlaamse Gewest

 • De OVAM controleert het dossier op volledigheid en kijkt na of het dossier is ingevuld volgens de wettelijke vereisten en of alle bijlagen aanwezig zijn. Indien nodig vraagt de OVAM bijkomende administratieve informatie aan de kennisgever.
 • Als aan alle vereisten zijn voldaan, stuurt de OVAM het dossier door naar alle andere bevoegde autoriteiten. Hierna gebeurt een inhoudelijke controle van het dossier waarbij de OVAM de technische aspecten, de milieu-impact en naleving van de regelgeving beoordeelt. Indien nodig stelt de OVAM bijkomende inhoudelijke vragen. 
 • De OVAM moet een besluit nemen 30 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging van de bevoegde autoriteit van bestemming. Bij een vooraf goedgekeurde inrichting (PAF) heeft de OVAM 7 werkdagen de tijd. 

Kennisgevingsdossier voor invoer in het Vlaamse Gewest

 • De OVAM controleert het dossier op volledigheid en kijkt na of het dossier is ingevuld volgens de wettelijke vereisten en of alle bijlagen aanwezig zijn. Indien nodig vraagt de OVAM bijkomende administratieve informatie aan de kennisgever.
 • Als aan alle vereisten zijn voldaan, stuurt de OVAM de ontvangstsbevestiging. Hierna gebeurt een inhoudelijke controle van het dossier waarbij de OVAM de technische aspecten, de milieu-impact en naleving van de regelgeving beoordeelt. Indien nodig stelt de OVAM bijkomende inhoudelijke vragen. 
 • Na de ontvangstbevestiging heeft de OVAM 30 kalenderdagen de tijd om een besluit te nemen. Bij een vooraf goedgekeurde inrichting (PAF) heeft de OVAM 7 werkdagen de tijd. 
Waar vind ik informatie over andere autoriteiten van grensoverschrijdend transport?

Er zijn veel partijen betrokken bij een kennisgevingsdossier van grensoverschrijdend afvaltransport. Op de website van de Europese Commissie vindt u een overzicht met alle bevoegde autoriteiten van de EU-lidstaten. Op de website van het Verdrag van Bazel vindt u een overzicht met de bevoegde autoriteiten onder het Verdrag van Bazel.

Downloads

Kennisgevingsdocument (PDF, Word)
Vervoersdocument (PDF, Word)
Handleiding werking EVOA-webloket (PDF) 

Contracten

Contract uitvoer uit EU (voorlopige) nuttige toepassing (PDF, Word
Contract binnen EU of invoer in EU (PDF, Word
Contract export from EU to OECD countries (PDF, Word
Contract in EU or import in EU (PDF, Word

Bankgaranties

Specifieke bankgarantie bepaalde duur (PDF, Word)
Algemene bankgarantie onbepaalde duur (PDF, Word)
Financial guarantee with specific duration (PDF, Word
Financial guarantee for an indefinite period (PDF, Word

Mandaat en machtiging

Mandaat producent aan kennisgever (PDF, Word)
Machtiging administratieve afhandeling van een kennisgeving (PDF, Word)
Authorisation to act for registered broker or trader (PDF, Word)
Authorisation for administrative processing of a notification (PDF, Word)


 

Team Dossierbeheer