De OVAM saneert voor u

Wat is een ambtshalve tussenkomst?


Enkele principes bij ambtshalve tussenkomsten

Bij een ambtshalve tussenkomst houden we er altijd rekening mee dat we optreden op het terrein van iemand anders. Daarom beperken we de hinder van onderzoeken of sanering. Zo werkten we een beleid uit dat zich maximaal richt op het herstellen van de functie van een terrein. Bij een bodemsanering koppelen we steeds terug met de eigenaar of de eventuele herontwikkelaar van het terrein. Dat is een vorm van duurzaamheid. Maar ook voor de groenere aspecten van duurzaamheid hebben we oog. Tot slot verbeteren we steeds onze technieken en methodes. Om dat te stimuleren, stellen we in diverse opdrachten innovatieve technieken voor.

Integratie

Bij de start van een nieuw dossier contacteert de erkende bodemsaneringsdeskundige die aangesteld is door de OVAM de eigenaar en de gebruiker van het terrein met de vraag wat de toekomstplannen zijn. In dit interview polsen we naar herontwikkelingsplannen op grote dan wel op kleine schaal. We streven er naar de bodemsanering af te stemmen op deze herontwikkeling. Natuurlijk mag dit geen aanleiding geven tot extra kosten of veel langere duurtijden. Vaak wordt de timing van de sanering en van de herontwikkeling op elkaar afgestemd. Soms leidt dit tot technische afspraken over wie een bouwput maakt en hoe diep. In dergelijke gevallen sluit de OVAM steeds een overeenkomst met de eigenaar of de herontwikkelaar.

Functioneel herstel

Als de OVAM op uw terrein ambtshalve optreedt, garanderen we dat u het terrein voor dezelfde functie als voor de sanering kan gebruiken. Dit betekent niet dat alle paden, hekjes, sierornamenten in tuinen of speciale natuursteen in dezelfde staat worden hersteld. Dit betekent wel dat uw tuinpaadje opnieuw aangelegd wordt in gestabiliseerd zand zodat u het opnieuw als paadje kunt gebruiken, dat uw gazon vervangen wordt door inzaai van gras, dat uw oprit aangelegd wordt in gestabiliseerd zand. Een ander voorbeeld zijn de omheiningen: deze worden in de mate van het mogelijke gerecupereerd. Als een herplaatsing niet meer lukt, bieden we u een standaardomheining aan. We sluiten een overeenkomst over de herinrichting.

We vragen steeds om de beperkt verankerde elementen als brievenbussen of ornamenten zelf te verplaatsen en tussentijds te stockeren tot na de sanering.

Voor percelen waar we over moeten om een terrein te bereiken dat moet gesaneerd worden, is de regeling anders. Deze zogenaamde hinderpercelen worden volledig in de oorspronkelijke staat hersteld.

Duurzaamheid

Naast aandacht voor de integratie van bodemsanering met herontwikkeling, zetten we ook in op de groene aspecten van bodemsanering.

Indien mogelijk vervoeren we de gronden met het binnenschip in plaats van over de weg. Zo vermijden we heel wat hinder én is er minder CO2-uitstoot. Bij de afweging tussen de verschillende mogelijke technieken is er ruim aandacht voor milieucriteria (Duurzaam saneren). Waar mogelijk zetten we energie-arme technieken in zoals fytoremediatie en andere in-situ technieken.

Bij elke bodemsanering wordt trouwens de CO2-uitstoot als één van de criteria mee in rekening gehouden. Bij terreinen in eigendom, die we verwerven van failliete bedrijven (protocol curatoren) kunnen we net dat ietsje meer.

Innovatie

Jaarlijks starten we een aantal proefprojecten op die actief inzetten op vernieuwende technologie. En dat is niet altijd duurder... Soms gebruiken we hiervoor een wedstrijdformule om zo de beste inschrijver te krijgen. De meest recente proefprojecten richtten zich op verontreinigingen met gechloreerde solventen (VOCl's), omdat deze moeilijk te saneren zijn.

Soms spelen we in op Europese projecten zoals de lopende projecten zoals Resanat  en LIFE-Narmena. Ook bij voormalige gasfabrieken en kwikverontreinigingen zoeken we actief naar betere technieken.

Bodembeheer