Bodem

De OVAM saneert voor u

In een aantal gevallen kan de OVAM zelf opdracht geven om onderzoeken of saneringen te laten uitvoeren, dit noemen we ambtshalve optreden.


Het bodemdecreet voorziet als principe dat de saneringsplichtige of de veroorzaker van bodemverontreiniging zelf initiatief neemt en optreedt. In een aantal situaties treedt de OVAM evenwel zelf op. Uiteraard wordt hier prioriteit gegeven aan hoogrisico-locaties. Ook bij acute incidenten kan de OVAM, ambtshalve optreden via veiligheidsmaatregelen.

We beschikken niet over eigen boorploegen of een eigen machinepark en stellen voor de uitvoering gespecialiseerde firma's aan die aan hoge kwaliteitscriteria en erkenningen voldoen. Hierbij houden we rekening met de specifieke wetgeving rond overheidsopdrachten.

Bij dit ambtshalve optreden hebben we oog voor de gewenste terreinherontwikkeling en de timing hiervoor. Zo stemmen we de bodemsanering geregeld af op grote herontwikkelingen, zoals de bouw van een nieuw appartementsblok. Ook op kleinere schaal hebben we hier oog voor. Bij particulieren bijvoorbeeld houden we rekening met de aanleg van een nieuw terras. Dit noemen we geïntegreerd saneren. Bij elk optreden nemen we maatregelen om de hinder voor het bedrijf, de gebruikers en/of de omwonenden te beperken.
We zijn er van overtuigd dat het ambtshalve optreden ook een stimulans betekent voor innovatie bij bodemonderzoeken of bodemsaneringen. De invulling hiervan willen we maximaal op een duurzame manier doen. 

De OVAM treedt oplossingsgericht op. Zo nemen we zelf initiatief om specifieke grootschalige verontreinigingsproblemen op te sporen en klantgericht te saneren. Zo bewezen de projecten rond asbestproductieafval, de zinkassenverwijdering en het protocol scholen hun succes. Ook voor bijzondere lokale situaties bieden we oplossingen aan, zoals bij bedrijven in faling of bij blackfields .

Bij schadegevallen, dit zijn acute gebeurtenissen die aanleiding geven tot bodemverontreiniging, treedt de OVAM veelal adviserend op.

In 2022 komen meer dan 1.000 locaties in Vlaanderen in aanmerking voor een ambtshalve tussenkomst. Via een doorgedreven prioriteitsstelling bepalen we de hoogst dringende locaties waar een snelle tussenkomst wenselijk is.

De duurtijd tussen de start van een bodemonderzoek en het afronden van een bodemsanering is vaak 5 jaar of langer. Zodus werken we met een doordachte meerjarenplanning om de saneringsduur zo kort mogelijk te houden. Om dezelfde reden werken we per doelgroep een specifieke aanpak uit waar de opgebouwde expertise gebundeld wordt. Meer hierover vindt u in het organogram.

Bodembeheer