Duurzaam met materialen en grondstoffen

Wijs met afval

Geen afval is de beste oplossing voor het milieu, de planeet en uw portemonnee.


Toch afval? Dan is correct en goed sorteren per afvalfractie uw bijdrage aan het duurzaam sluiten van de materialenkringlopen.
Door recyclage kunnen we grondstoffen opnieuw inzetten in de productketens en vermijden we het gebruik van nieuwe.
De sorteerwijzers van uw intercommunale en andere organisaties helpen u op weg. Kijk ook bij de aparte rubrieken per afvaltype.

Huishoudelijk afval in Vlaanderen

Vlaams beleid

OVAM

De OVAM is het agentschap bevoegd voor het Vlaams afval- en materialenbeleid onder toezicht en goedkeuring van de minister van Omgeving.
Het afvalbeleid wordt gevoerd door diverse methoden en middelen waaronder beleidsplannen, instrumenten, wetgeving en overeenkomsten met diverse actoren en partners. De algemene info vindt u op onze website.
Het Vlaams beleid volgt eveneens de richtlijnen en wetgeving uit Europa en stemt af waar mogelijk met andere gewesten.
Voor de uitvoering van het afvalbeleid rekent de OVAM op diverse partners waaronder de lokale besturen. Dit wordt onder andere bepaald door het Uitvoeringsplan huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval waarin u de belangrijkste selectieve afvalstromen inclusief preventiemaatregelen en de verwerking ervan kan terugvinden. 

Lokale besturen

De OVAM geeft de opdracht aan de lokale besturen (intercommunales en gemeenten) om het lokale afvalbeleid te organiseren, te sturen en op te volgen. Zij volgen onder andere de afspraken en richtlijnen uit het Uitvoeringsplan huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval.

Onder gelijkaardig bedrijfsafval valt het afval dat in volume en frequentie te vergelijken is met grote huishoudens en een bepaald volume en frequentie niet overschrijdt, vb. kmo’s en kleine scholen. Grotere volumes behoren tot het bedrijfsafval. Hiervoor gelden specifieke richtlijnen, afspraken en wetgeving. De verplichtingen voor bedrijfsafval vindt u in de aparte rubriek afvalbeleid voor bedrijven

Naast de Vlaamse en algemene afspraken en verplichtingen zijn er per intercommunale ook nog facultatieve keuzes mogelijk.
Een intercommunale bedient meerdere gemeenten. De intercommunales zijn verenigd onder de koepel Interafval
Meer informatie, cijfers en de evolutie van de opvolging van huishoudelijk afval vindt u in dit rapport.

Informatie over preventie, inzameling en verwerking voor uw school, bedrijf of vereniging? Contacteer uw intercommunale of lokaal bestuur of bekijk het aanbod op hun website. Uw intercommunale vindt u via de website van uw gemeente of via www.interafval.beU vindt er vaak ook educatieve ondersteuning en aanbod.

Als burger kunt u rekenen op uw afvalintercommunale of gemeente (lokale besturen) voor de organisatie van de inzameling en de verwerking van uw huishoudelijk afval. Informeren en sensibiliseren rond preventie en hergebruik behoren ook tot hun taken. Bijvoorbeeld, uw restafval en gesorteerde fracties worden aan huis opgehaald of kunt u brengen naar recyclagepark. Kurkinzameling op recyclageparken mag, maar is niet verplicht. Een hergebruikcontainer voor herbruikbare goederen is niet overal aanwezig.

Onderstaande infographics geven u een beeld van de selectieve inzameling en verwerking van huishoudelijk afval in Vlaanderen (cijfers 2021):
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Meer informatie, cijfers en de evolutie van de opvolging van huishoudelijk afval vindt u in dit rapport.

Zwerfvuil

Dit type afval behoort hoofdzakelijk uit huishoudelijk afval waaronder veel verpakkingen. Dit vraagt een aparte aanpak, beleid en monitoring.

Mooimakers is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. De OVAM is verantwoordelijk voor het afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen. Fost Plus verenigt de bedrijven die verpakte producten op de Belgische markt brengen. De lokale overheden zijn verantwoordelijk voor de openbare netheid en zijn verenigd in de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Mooimakers voeren het beleid, onderzoek en de campagnes tegen zwerfvuil. Er is een aanbod van divers materiaal en ondersteuning voor lokale besturen, scholen en verenigingen. 

Onder de rubrieken verpakkingen en plastics geven we hierover nog extra informatie.

Tips voor de klas en de school:

  • Gebruik de lokale afvalkalender, het Afvalmagazine of de Recycle app;
  • Kijk op de linkerkant bij nuttige links voor inspiratie en informatie bij andere organisaties en platformen;
  • Afvalpreventie waaronder duurzame consumptie en hergebruik vindt u in aparte rubrieken;
  • Uitgebreide info en inspiratie per afvaltype komen aan bod in de aparte rubrieken Duurzaam met materialen en grondstoffen.

Nuttige links