Het asbestattest

Actuele informatie over het asbestattest

De meest recente informatie over de vorderingen en de wijzigingen omtrent het asbestattest


Laatste aanpassing - 18/5/2022.

Vanaf 23 november 2022 is een asbestinventarisattest, kortweg asbestattest, verplicht bij de verkoop van gebouwen ouder dan bouwjaar 2001. Vanaf juni zal het al mogelijk zijn om de eerste asbestattesten te bekomen.
Op deze webpagina vindt u steeds de meest recente informatie over de vorderingen en de wijzigingen die op til staan.
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws over het asbestattest? Schrijf u dan in op de OVAM-nieuwsbrief  of kijk af en toe eens op deze webpagina over het asbestattest.  

Eerste beslissing tot erkenning van een certificatie-instelling

18/5/2022
Op woensdag 18/5 heeft de OVAM de eerste certificatie-instelling voor asbestinventarisatie erkend. Binnenkort wordt de beslissing gepubliceerd in het Belgisch Staasblad. Voor de andere kandidaat certificatie-instellingen kunt u de status nagaan van het erkenningsdossier op deze pagina
Wat betekent dit voor u als kandidaat asbestdeskundige inventarisatie? 
 • Vanaf nu kunt u bij de OVAM een uniek persoons-ID aanvragen dat u nodig heeft voor de inschrijving voor het examen. 
 • U moet uw opleiding laten valideren door de erkende certificatie-instelling.
 • Vanaf nu kunt u enkel bij een erkende certificatie-instelling de verplichte opleiding volgen. Een opleiding die al gestart is voor 18 mei, mag u gewoon verder zetten. 

Inschrijven voor het examen kan vanaf maandag 23 mei

18/5/2022
Om als asbestdeskundige inventarisatie gecertificeerd te worden, moet u na de verplichte opleiding ook een examen afleggen. Het examen bestaat uit 2 delen: een theorie-examen en een praktijkexamen. U moet eerst slagen in het theorie-examen voordat u mag deelnemen aan het praktijkexamen.
Om u voor het examen te kunnen inschrijven, moet u eerst een uniek persoons-ID aanvragen en bezorgen aan de certificatie-instelling. Zo kan de certificatie-instelling uw opleiding valideren. Download de handleiding voor het aanvragen van het uniek persoons-ID. Eenmaal de certificatie-instelling geregistreerd heeft dat u een verplichte opleiding hebt gevolgd, kunt u zich inschrijven voor het theoretisch examen. 
De eerste examendagen (theorie) gaan door op 30 mei en 2 juni in de kantoren van de OVAM in Mechelen en op 31 mei in Geel. De kostprijs voor het volledige examen (theorie en praktijk) bedraagt € 330. 

Vanaf maandag 23 mei vindt u alle gegevens terug op de website van de examenbeheerder (de pagina www.asbestexamens.be staat maandag pas online).

Ondertekening en publicatie ministeriële besluiten

18/4/2022
Het is zover: op 1 april 2022 heeft minister van Omgeving Zuhal Demir de drie ministeriële besluiten ondertekend om het asbestattest van start te laten gaan: het inspectieprotocol asbestinventarisatie, het certificatiereglement asbest en het retributiereglement. Op 22 april zijn de ministeriële besluiten in het Belgisch Staatsblad verschenen.
De verplichting om een asbestattest te hebben bij de verkoop van een pand gaat in 7 maanden na de publicatiedatum, dat is dus 23 november 2022. 

Vanaf de zomer kunnen de eerste asbestattesten afgeleverd worden. Dan krijgen de deskundigen toegang tot de databanktoepassing.

Kandidaat certificatie-instellingen asbest 

Op de webpagina van de certificatie-instellingen asbest vindt u een overzicht van de kandidaat certificatie-instellingen. 

De OVAM is een traject gestart om met deze ondernemingen hun erkenningsdossier voor te bereiden. De ondernemingen hebben al aangetoond dat ze aan enkele belangrijke erkenningsvoorwaarden kunnen voldoen. Tijdens dat traject krijgen ze ook uitleg over de werking van de verschillende IT-toepassingen die gebruikt moeten worden voor dit certificatie-systeem.

Met het ondertekenen van het certificatiereglement liggen alle regels voor het certificatiesysteem vast. Voor de kandidaat certificatie-instellingen is het nu duidelijk waar ze aan moeten voldoen. De erkenningsaanvragen kunnen ingediend worden 5 dagen na de publicatie van het ministerieel besluit. Dat is dus 27 april. De OVAM kan nu nog geen uitspraak doen over de kwaliteit van de aanvragen en kan dus niet garant staan dat deze ondernemingen ook effectief een erkenningsaanvraag zullen indienen en/of effectief erkend zullen worden. 

Wenst u een erkenning als certificatie-instelling asbest aan te vragen? Dat kan vanaf woensdag 27 april. Lees dan zeker het certificatiereglement en de bepalingen in het Vlarema goed door. Bij de aanvraag moet u een kopie van uw kwaliteitshandboek toevoegen. Dit is een omvangrijk deel van uw erkenningsaanvraag. U kan de verschillende onderdelen ervan al voor advies voorleggen aan de OVAM via e-mail.

Verplichte opleidingen voor kandidaat asbestdeskundigen

Wanneer kunnen de verplichte opleidingen starten?

De opleidingen voor kandidaat-asbestdeskundigen inventarisatie kunnen nu echt starten. Al de randvoorwaarden die nodig zijn voor het geven van een volwaardige en kwaliteitsvolle opleiding zijn vervuld: 
 • De tekst van het inspectieprotocol ligt vast.

 • De lijst met kennisonderdelen voor de verplichte opleiding en het examen ligt vast. 

  • Deze lijst geeft een gedetailleerd overzicht van:
   • de onderdelen waarover een kandidaat asbestdeskundige inventarisatie kennis moet beschikken om te slagen in het examen;
   • de leerstof die moet gegeven worden in de verplichte opleiding.
 • De eerste fase van het train-de-trainerstraject is afgerond. 

  • Voor de kandidaat lesgevers van de verplichte opleiding verzorgde de OVAM een opleidingstraject. Onduidelijkheden in de tekst van het inspectieprotocol of voor het gebruik van de databank werden uitgeklaard. De interpretaties en bijkomende uitleg wordt verzameld in infofiches bij het inspectieprotocol. Van zodra deze beschikbaar zijn, kan u ze raadplegen op de webpagina’s van het asbestattest. 
 • De opleidingsomgeving van de databanktoepassing is operationeel. 

  • De kandidaat asbestdeskundigen inventarisatie moeten de databank asbestinventarisatie van de OVAM correct leren gebruiken. Dit is een belangrijk onderdeel van de verplichte opleiding. Om dit te kunnen aanleren, stelt de OVAM een digitale opleidingsomgeving ter beschikking. Tijdens de verplichte opleiding moeten de kandidaat deskundigen ook 2 praktijkcases invoeren in de databank. 

Organisatie door erkende certificatie-instelling asbest

Alleen een erkende certificatie-instelling kan de verplichte opleiding aanbieden (in samenwerking met opleidingsinstellingen). Ze moet hierbij de kwaliteitsregels respecteren die opgenomen zijn in het certificatiereglement asbest. Het gaat onder meer om de competenties van de lesgevers, de minimale lesinhoud, kwaliteitsopvolging van de lessen door controles, … De erkenning kan vanaf 27 april 2022 aangevraagd worden. Voorlopig zijn er dus nog geen erkende certificatie-instellingen. 
 

U kan nu wel al een opleiding volgen. Opleidingen die gestart zijn in de drie maanden voorafgaand aan het afleveren van de eerste erkenning, kunnen achteraf door de erkende certificatie-instelling als gelijkwaardig aan de verplichte opleiding aanvaard worden. Van zodra de eerste certificatie-instelling erkend is, kunnen de nog niet erkende certificatie-instellingen geen nieuwe opleidingen meer starten. Ze kunnen pas nieuwe opleidingen organiseren van zodra ze ook erkend zijn. De lopende opleidingen kunnen wel volledig afgewerkt worden. 

Een opleiding die een certificatie-instelling onvoldoende kwaliteitsvol acht, komt niet in aanmerking.
Wil u als kandidaat asbestdeskundige nu al een opleiding volgen?
Ga dan zeker na of een kandidaat certificatie-instelling deze opleiding zal aanvaarden als evenwaardig aan de verplichte opleiding. Neem daarvoor tijdig contact op met de certificatie-instelling zelf. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat de opleiding niet voldoet en dat u nog een bijkomende opleiding moet volgen. 

Competenties lesgever 

De lesgevers voor de verplichte opleiding moeten voldoen aan volgende cumulatieve eisen: 
 • beschikken over ervaring met lesgeven; 
 • relevante werkervaring hebben met asbestinventarissen (opstellen, beoordelen, supervisie), minstens 2 jaar in de laatste 10 jaar; 
 • ervaring hebben met uitvoeren van veldwerk voor asbestinventarisaties, in het bijzonder wat betreft het nemen van materiaalmonsters; 
 • beschikken over de kennis waarover een asbestdeskundige inventarisatie moet beschikken zoals opgenomen in de kennisonderdelenlijst in bijlage 1 van het certificatiereglement; 
 • de train-the-trainer-sessies van de OVAM gevolgd hebben. 

Lesmateriaal 

De OVAM verleent de erkenning aan een certificatie-instelling en controleert of de certificatie-instelling haar taken kwaliteitsvol uitvoert. Het kwaliteitsvol organiseren van de verplichte opleiding is hierin de eerste belangrijke taak. Daarom vraagt de OVAM aan de certificatie-instellingen om het lesmateriaal (syllabus, slides, filmpjes, …) voor de start van de opleiding voor te leggen via e-mail

 

Examen kandidaat asbestdeskundigen

De OVAM beheert de inhoud van het examen.  Een door de OVAM aangestelde examenbeheerder ontwikkelt en organiseert het eindexamen, neemt de examens af en beoordeelt ze. 
Tijdens de verplichte opleiding krijgen de kandidaat deskundigen de mogelijkheid om al enkele proefexamenvragen af te leggen. Zo krijgen ze voeling met de manier van vraagstelling. 

U kan pas een examen afleggen na het volgen van een verplichte opleiding. Het examen bestaat uit een theorie-examen en een praktijkexamen. U moet eerst slagen in het theorie-examen voordat u mag deelnemen aan het praktijkexamen.
Verwacht wordt dat de eerste theorie-examens zullen plaatsvinden eind mei. U kan zich pas inschrijven voor dit examen na het toekennen van de eerste erkenning als certificatie-instelling. De certificatie-instelling moet namelijk eerst bevestigen dat u een verplichte opleiding of een gelijkwaardige opleiding gevolgd heeft.

Downloads

Team asbestafbouw