Bouw- en sloopafval voor professionelen

Afvoermogelijkheden voor puin

Zuiver puin - opgevolgd door Tracimat


Tracimat ziet als erkende sloopbeheersorganisatie bij de sloop toe op de herkomst en de gescheiden inzameling van puin en de correcte afvoer van afvalstoffen.
Voor sloopmaterialen die de volledige standaardprocedure voor tracering (link naar deze SP) hebben doorlopen, kan een sloopattest afgeleverd worden. Momenteel is deze procedure enkel uitgewerkt voor puin. In de toekomst kan dit mogelijk ook nog voor andere sloopmaterialen verder uitgewerkt worden.

De zuiverheidseisen voor puin zijn gebaseerd op de criteria vermeld in het eenheidsreglement. Bij de acceptatie van het puin maakt de verwerker een onderscheid tussen puin met laagmilieurisico-profiel (LMRP) en puin met hoogmilieurisico-profiel (HMRP). De criteria van LMRP-puin garanderen dat een breker het puin kan verwerken tot gerecycleerde granulaten die voldoen aan de criteria van Vlarema. Bij HMRP-puin is de herkomst en kwaliteit van het puin niet gegarandeerd. Daarom moet deze stroom extra gecontroleerd worden om de conformiteit met Vlarema te garanderen.
Wanneer steeds meer puin wordt verwerkt als LMRP leidt dit tot een kwaliteitsverbetering en -garantie van de gerecycleerde granulaten.
Tracimat levert een verwerkingstoelating voor LMRP af als de herkomst, de kwaliteit en de zuiverheid gegarandeerd kan worden.

Zuiver puin – niet opgevolgd door Tracimat


Zuiver puin waarvoor Tracimat geen verwerkingstoelating afleverde, kunt u wel vanaf de werf rechtstreeks naar de breker afvoeren, maar het zal daar als HMRP verwerkt moeten worden.

Onzuiver puin


Onzuiver puin moet vooraleer het gebroken wordt naar een sorteerinrichting  afgevoerd worden. Deze sorteerinrichting moet over een kwaliteitsborgingsysteem (KBS) met externe controle beschikken om te garanderen dat de verontreinigingen in het puin goed worden uitgesorteerd.

Onzuiver puin – opgevolgd door Tracimat


Ook het puin dat door Tracimat wordt opgevolgd maar waarvoor geen verwerkingstoelating voor LMRP is afgeleverd omdat het technisch of economisch niet haalbaar is om op de werf de ‘storende stoffen’ (stoffen die de recyclage van puin verhinderen) van het puin te scheiden en afzonderlijk in te zamelen, moet afgevoerd worden naar een sorteerinrichting (met KBS).
Puin dat te verontreinigd is en niet kan uitgesorteerd worden, moet u afvoeren naar een reinigingsinrichting of naar een daartoe vergunde stortplaats.

Team bouw