Het asbestattest

Ik heb een asbestattest. Wat nu?

Het voorblad van uw asbestattest vermeldt of uw eigendom asbestveilig is of niet en welke acties nodig zijn om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden.

Is de conclusie ‘asbestveilig’?


Goed nieuws. Uw eigendom voldoet reeds aan de doelstelling van de Vlaamse Regering om asbestveilig te zijn. 
Een locatie is asbestveilig als er geen asbestmaterialen werden aangetroffen of enkel asbestmaterialen met een laag risico voor de gezondheid of het leefmilieu. 
Asbestveilig betekent niet hetzelfde als asbestvrij: er kunnen nog asbestmaterialen aanwezig zijn die u zorgvuldig moet beheren om de asbestveilige toestand te behouden. Er kunnen ook nog asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond.

Gaat u renoveren? 

Dan grijpt u het moment best aan om asbestmaterialen mee te verwijderen. 
Indien het asbestattest geen asbestmaterialen vermeldt, kunnen er toch nog asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden, vloeren of onder de grond. Daarom is het verstandig om deze voorafgaand aan renovatiewerken te controleren via een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen. De asbestdeskundige of aannemer gaat in de werkzone verborgen asbest zoeken door objecten te demonteren, te doorboren of open te breken. Voert een aannemer met werknemers de renovatiewerken uit dan is dit voor hem sowieso een verplichting als werkgever.
Meer info over renoveren met een asbestattest. 

Gaat u zelf asbest verwijderen? 

Meer info over het correct verwijderen van asbest. 
Meer info over ondersteuning voor particulieren bij asbestverwijdering
 

Is de conclusie ‘niet-asbestveilig’?


Geen paniek. In veel woningen en gebouwen ouder dan 2001 kan nog asbest aanwezig zijn. Een locatie is niet-asbestveilig als er asbestmaterialen werden aangetroffen met een verhoogd of hoog risico op vezelvrijgave. Bepaalde asbesthoudende materialen met een laag risico geven eveneens aanleiding geven tot de conclusie “niet asbestveilig”. Concreet is dit het geval voor niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen en asbestcementen toepassingen in de buitenschil: dak- en gevelbekledingen, dakgoten, rookgaskanalen en hemelwaterafvoerkanalen bestaande uit asbestcement als ze zich aan de buitenzijde bevinden. De Vlaamse overheid wil deze toepassingen versneld weg hebben tegen 2034 (als streefdoel voor particulieren).
Meer info over het asbestafbouwbeleid.  

Op het voorblad van uw asbestattest vindt u de acties die u kan ondernemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen. Meer informatie per asbestbron vindt u terug in de detailinformatie per asbestmateriaal verder in het asbestattest. 
Heeft u deze acties uitgevoerd, laat uw asbestattest dan binnen één jaar vernieuwen zodat een asbestdeskundige de nieuwe asbestveilige toestand kan vaststellen in het nieuwe asbestattest. 

Wat kan u doen om tot een asbestveilige woning/gebouw te komen? 

In de verschillende fiches van de asbestmaterialen wordt telkens een actie vermeld die u best onderneemt om tot een asbestveilige toestand te komen. 
  • Dringend verwijderen – bij asbestmaterialen met een hoog risico
  • Dringend maatregelen nemen – bij asbestmaterialen met een hoog risico
  • Verwijderen – bij asbestmaterialen met een verhoogd risico.
  • Maatregelen nemen – bij asbestmaterialen met een verhoogd risico 
  • Zorgvuldig beheren – bij asbestmaterialen met een laag of zeer laag risico
Meer info over renoveren met een asbestattest. 

Verwijderen of niet?

Het asbestattest geeft aan welke maatregelen nodig zijn om een asbestveilige toestand te bekomen of te behouden. De mogelijk te nemen acties zijn: een verwijdering, een risicobeheersmaatregel of een maatregelen voor zorgvuldig beheer. In het asbestattest geeft de asbestdeskundige ook advies over de manier waarop gevonden asbestmaterialen verwijderd moeten worden.
Uiteraard raden we u aan om actie te ondernemen om een asbestveilige toestand te verkrijgen of te behouden in functie van uw eigen gezondheid en die van uw medebewoners of in functie van de gezondheid van de gebruikers van het gebouw. 
U bekijkt dit asbestattest best ook in het licht van de verwijdermijlpalen van het Vlaamse asbestafbouwbeleid. De Vlaamse Regering wil Vlaanderen stapsgewijs tegen 2040 asbestveilig maken. Dit doel bereiken we als alle gebouwen van voor 2001 asbestveilig zijn. Tegen 2034 wil de Vlaamse Regering reeds het meest risicovolle asbest weg hebben. Dit gaat over de eenvoudig bereikbare, niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekleding en rookgas- en hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenkant van de gebouwen. 
De detailinformatie per asbestmateriaal in het asbestattest vermeldt of die onder de mijlpaal 2034 of 2040 valt.
Om deze mijlpalen te halen bestaan er verschillende ondersteuningsvormen. U kan zo onder andere voordelig asbest aan huis laten ophalen, een subsidie ontvangen voor de verwijdering van asbesthoudende leidingisolatie of vloerbedekking of intekenen op verschillende premies.   
Meer info over ondersteuning voor particulieren bij asbestverwijdering
 

Een bestaand asbestattest (verplicht) vernieuwen


Is de situatie gewijzigd of is er nieuwe informatie beschikbaar, dan kan dit aanleiding zijn om het bestaande asbestattest te laten actualiseren. Voor een overdracht hebt u een geldig asbestattest nodig: de geldigheidsduur mag niet verstreken zijn. Ook in andere gevallen bent u als eigenaar verplicht om het bestaande asbestattest te laten vernieuwen binnen een termijn van één jaar wanneer:
  1. er nieuwe asbesthoudende materialen zijn aangetroffen;
  2. er werken zijn gebeurd waardoor de toestand wijzigt van ‘niet-asbestveilig’ naar ‘asbestveilig’;
  3. de toestand van de asbesthoudende materialen zichtbaar gewijzigd is door een calamiteit of een incident.

Kostprijs voor vernieuwing

In regel zal het actualiseren van een bestaand asbestattest (een stuk) goedkoper zijn dan de initiële opmaak. Ook voor een actualisatie moet de asbestdeskundige ter plaatse komen om de gewijzigde toestand vast te stellen en bewijsdocumenten te staven. De duur van de inspectie en het aantal te wijzigen gegevens zal echter beperkt zijn.
De asbestdeskundige kan na de opmaak van elk asbestattest binnen de 30 dagen nog wijzigingen aanbrengen en een nieuw asbestattest laten afleveren zonder dat hiervoor retributie moet betaald worden.
 

Vragen of klachten over uw asbestattest?


Contacteer eerst de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakte. U vindt de naam en het certificaatnummer op het voorblad van uw asbestattest. 
Hier vindt u de overzichtslijst van asbestdeskundigen en hun gegevens. 

Blijft u toch nog met vragen zitten, of heeft u een klacht?
Op deze pagina vindt u een klachtenformulier.  
 

Team asbestafbouw