Studies en cijfers

Cijfers huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

De OVAM publiceert jaarlijks cijfers over de hoeveelheid huishoudelijk afval ingezameld via het gemeentelijk circuit en het gelijkaardig bedrijfsafval ingezameld via het privé-circuit. Ook cijfers rond hergebruik, zwerfvuil en sluikstort krijgen een plaats in de rapportage.


De afvalinzamelaars en -verwerkers melden aan de OVAM hun afvalstromen in het Materialeninformatiesysteem MATIS. Hierdoor beschikt Vlaanderen over goede en actuele cijfers inzake selectieve inzameling, recyclage en eindverwerking van huishoudelijk afval. Deze cijfers vormen het kwantitatief toetsingskader voor de beoogde plandoestellingen. Op deze manier geven ze de sterke en zwakke punten van het Vlaams afvalbeleid aan en kunnen ze gebruikt worden om het beleid bij te sturen in de toekomst.

Het rapport met de cijfers tot 2022 bevat als afsluiting van het Uitvoeringsplan 2016-2022 ook een evaluatie van de doelstellingen uit dit plan. Het Lokaal Materialenplan 2023-2030 is het nieuwe uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval.
 

Inzameling huishoudelijk afval in Vlaanderen in de periode 2013-2022

Rapport en cijfers huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Team Onderzoek en Monitoring