Studies en cijfers

Cijfers huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

De OVAM publiceert jaarlijks cijfers over de hoeveelheid huishoudelijk afval ingezameld via het gemeentelijk circuit en het gelijkaardig bedrijfsafval ingezameld via het privé-circuit. Ook cijfers rond afvalpreventie, hergebruik, zwerfvuil en sluikstort krijgen een plaats in de rapportage.


Jaarlijks rapporteren alle lokale besturen de ingezamelde huishoudelijke, en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, aan de OVAM. Hierdoor beschikt Vlaanderen over goede en actuele cijfers inzake selectieve inzameling, recyclage en eindverwerking van huishoudelijk afvalstoffen. Deze cijfers vormen het kwantitatief toetsingskader voor de beoogde taakstellingen. Op deze manier geven ze de sterke en zwakke punten van het Vlaams afvalbeleid aan en kunnen ze gebruikt worden om het beleid bij te sturen in de toekomst.

Evolutie van de hoeveelheid huishoudelijk afval in de periode 2013-2020

Data huishoudelijk afval:
Rapporten huishoudelijk afval

Team Onderzoek en Monitoring