Hoe word ik asbestdeskundige?

Veelgestelde vragen door de kandidaat asbestdeskundige

Heb je een vraag voor ons? Dan doorzoek je best eerst onze pagina van veelgestelde vragen. Wie weet staat het antwoord op je vraag er al tussen.


Voornemen tot schorsing van de CI's

Waarom nam de OVAM op 9 juni de beslissing om de vier certificatie-instellingen een voornemen tot schorsing te bezorgen?

Op korte tijd zijn er al ruim 1160 asbestdeskundigen actief op de markt. De OVAM kende een erkenning toe aan vier certificatie-instellingen. Onder meer via controles kijkt de OVAM toe of ze hun taken degelijk uitvoeren. De OVAM stelde vast dat bij alle vier de erkende CI's momenteel de capaciteit ontbreekt om hun aangesloten asbestdeskundigen voldoende te begeleiden, te informeren, bij te scholen en te controleren. Dit komt de kwaliteit van de afgeleverde asbestattesten niet ten goede. Elke nieuwe kandidaat of nieuwe aansluiting zet de interne werking en capaciteit van de CI’s verder onder druk. 

Daarom wil de OVAM op de pauzeknop drukken en maakte ze aan alle vier de CI's een “beslissing tot voornemen van schorsing” over. Een effectieve schorsing betekent dat de betrokken CI geen nieuwe kandidaten mag opleiden en geen nieuwe asbestdeskundigen mag aansluiten. Om deze schorsing te vermijden, moeten de CI’s nu maatregelen nemen en de OVAM aantonen dat hun interne organisatie en capaciteit voldoet om hun taken voldoende en kwaliteitsvol uit te voeren. Een mogelijke maatregel kan inhouden dat de CI zelf beslist een tijdelijke stop in te voeren voor het opleiden en certificeren van kandidaat asbestdeskundigen. Een CI zal deze maatregel nemen als ze oordeelt dat dit (tijdelijk) nodig is om er eerst voor te kunnen zorgen dat ze voor de reeds aangesloten ADI’s haar taken voldoende en kwaliteitsvol invult. Bij een beslissing tot schorsing wordt een dergelijke stop opgelegd aan de CI. 

Wat betekent dit voor u als gecertificeerde ADI?

Als u als gecertificeerde ADI reeds aangesloten bent bij een CI dan heeft een schorsing geen impact op uw activiteiten als ADI. Een geschorste CI’s moet nog steeds instaan voor de helpdesk, bijscholing, audits en controles van hun aangesloten ADI’s.

Wat betekent dit voor u als kandidaat ADI?

Bent u nog niet gecertificeerd  als ADI? Dan heeft deze beslissing mogelijks een impact. 
De OVAM verwacht dat de CI’s maatregelen nemen om hun werking niet verder onder druk te zetten door bijkomend kandidaten op te leiden en te certificeren. Indien de CI haar interne organisatie en capaciteit nog niet voldoet om haar taken voldoende en kwaliteitsvol uit te voeren, kan ze zelf de beslissing nemen een tijdelijke stop in te voeren voor het opleiden en certificeren van kandidaat asbestdeskundigen. Indien de CI effectief geschorst wordt, is ze hiertoe verplicht. 

Concreet betekent een tijdelijke stop (vrijwillig of door schorsing):

 • kandidaten waarvan de opleiding reeds startte, kunnen de opleiding afronden en deelnemen aan het examen;
 • kandidaten geslaagd voor het examen kunnen een lopende behandeling voor het bekomen van een procescertificaat of persoonscertificaat afronden;
 • wat kan (tijdelijk) niet:
  • een nieuwe opleiding starten;
  • een nieuwe procedure voor het bekomen van een proces- of persoonscertificaat starten.

Enkel en alleen als de CI aan de OVAM kan aantonen haar taken voldoende en kwaliteitsvol uit te voeren, zijn voormelde maatregelen niet (meer) nodig en wordt een effectieve schorsing vermeden. 
 

Hoe lang zijn mijn opleidingsattest en examenattest geldig?

Op dit ogenblik voorziet de wetgeving geen geldigheidstermijn voor het opleidingsattest en het examenattest.

Wanneer start een stop tot opleiding of certificering?

Om een schorsing te vermijden kan een CI zelf de beslissing nemen om tijdelijk geen nieuwe kandidaten op te leiden of te certificeren. Ze zal dit doen als dit nodig is om eerst voor de reeds aangesloten ADI’s voldoende en kwaliteitsvol haar taken te kunnen uitvoeren. Daarnaast kan een CI hiertoe verplicht worden. Dit is het geval wanneer de OVAM beslist de CI effectief te schorsen. In dat geval heeft de CI 30 dagen na de beslissing tot schorsing om dit voor te bereiden. 

 

Kan ik nog overschakelen naar een andere CI?

Een ADI kan een CI waarvan de schorsing effectief is ingegaan, verlaten om zich aan te sluiten bij een andere niet-geschorste CI. Bij een geschorste CI kunnen zich geen nieuwe ADI’s aansluiten. 

Certficatie als asbestdeskundige inventarisatie

Wie kan gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie worden?

Een asbestdeskundige inventarisatie moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze zijn opgenomen in het Vlarema en worden verder gedetailleerd in het certificatiereglement.

Om als persoon een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie te kunnen worden moet u: 

 • beschikken over een diploma secundair onderwijs type ASO of TSO of een gelijkwaardig diploma of beschikken over minimaal twee jaar relevante beroepservaring, opgedaan in de afgelopen zes jaar. De relevante beroepservaring wordt aangetoond door een verklaring op erewoord;
 • de verplichte opleiding met praktijkgedeelte doorlopen bij een erkende certificatie-instelling asbest;
 • slagen in het examen;
 • op erewoord verklaren onafhankelijk en onpartijdig te werken. 

Onverenigbaarheden

Persoonsgecertificeerde asbestdeskundigen inventarisatie moeten onafhankelijk en onpartijdig werken. Niet elke combinatie qua taken is dan ook mogelijk. Voordat u begint met het volgen van de opleiding is het dan ook aangeraden om te zien of er sprake is van een onverenigbaarheid waardoor u niet zou mogen optreden als persoonsgecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie. U kan zich daarover informeren bij de certificatie-instelling waarbij u de verplichte opleiding wil volgen.
 

Kan ik als zelfstandige (in bijberoep) ook asbestattesten opmaken?

Ook als zelfstandige (in bijberoep) kan u de activiteit van asbestdeskundige inventarisatie uitoefenen. Een aandachtspunt is dat u naast uw persoonscertificaat ook moet beschikken over een procescertificaat.  

Heeft u als kandidaat asbestdeskundigen inventarisatie de verplichte opleiding gevolgd en bent u geslaagd in het examen? Dan kan u daarna een persoonscertificaat bekomen bij een erkende certificatie-instelling asbest. Aan de persoonscertificaten zijn eisen gekoppeld over de kennis en competenties van de persoon die de asbestinventarissen opstelt. 

Daarnaast zijn er de procescertificaten waaraan eisen verbonden zijn rond verzekeringen en kwaliteitsborging. Dit procescertificaat wordt, op ondernemingsniveau, toegekend door de erkende certificatie-instellingen. Uw eenmanszaak is hier de onderneming. In het ontwerp van certificatiereglement zijn de eisen rond het op te stellen kwaliteitsbeheersysteem en het aantal audits aangepast voor éénmansbedrijven.

Heeft u als zelfstandige een persoonscertificaat asbestdeskundige inventarisatie en wil u asbestattesten afleveren? Dan moet u zich in een volgende stap als werknemer/zaakvoerder (zelfstandige) van een procesgecertificeerd bedrijf aansluiten bij een erkende certificatie-instelling om te kunnen starten. 

Als zelfstandige of éénmanszaak moet u dus ook zowel over een persoons- als over een procescertificaat asbestdeskundige inventarisatie beschikken. 
 

Welke NACE-bel code heb ik nodig als bedrijf dat asbestinventarissen opstelt?

Volgens de FOD Economie:

Voor asbestdeskundige inventarisatie:

 • 74.909 (Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten)

Voor sloopdeskundige:

 • 71.121 (Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters) en
 • 74.909 (Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten)
Kan de job asbestdeskundige inventarisatie gedaan worden in bijberoep, gecombineerd met de functie van architect?

Jazeker, dat is juridisch mogelijk. Het is voor een architect die deze expertise bezit bovendien een toegevoegde waarde als dienstverlening naar de klant-bouwheer toe bij renovaties. 

Kan ik als makelaar ook gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie worden?

Jazeker, dat is juridisch mogelijk.

In uw functie als door het BIV erkende vastgoedmakelaar moet u zich strikt houden aan de deontologische code van de vastgoedmakelaars. U staat eveneens onder het toezicht van het BIV. Er bestaat een klachtenprocedure en wie zich niet aan de regels houdt riskeert tuchtsancties.

Ook een gecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie moet een strikt wettelijk kader volgen en valt onder een kwaliteitsborgingssysteem. Klachten bij de erkende certificatie-instelling asbest en vaststellingen bij audits en controles kunnen eveneens leiden tot sancties.
De combinatie van deze twee systemen moet garanderen dat u de functie van gecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie op onafhankelijke en onpartijdige manier kan invullen.
 

Kan ik als preventie-adviseur of milieucoördinator asbestattesten opmaken?

Als interne preventie-adviseur of interne milieucoördinator kan u (voor uw bedrijf(werkgever) zelf een asbestattest opmaken. U moet hiervoor ook het persoonscertificaat asbestdeskundige inventarisatie behalen en uw bedrijf moet zich daarna registreren bij een erkende certificatie-instelling asbest. 

Om de verplichte opleiding te volgen beschikt u best over een goede basiskennis asbestinventarisatie. U kan deze basiskennis bekomen door zelfstudie, het volgen van een vrijwillige vooropleiding basiskennis asbestinventarisatie bij een opleidingscentrum en/of door beroepservaring. Deze kennis wordt ook getoetst in het examen! Preventie-adviseurs of milieucoördinatoren kregen vaak al een luik basiskennis asbest in hun opleidingstraject. De daarbij behandelde leerstof is echter niet altijd voldoende om te beschikken over de basiskennis.

U kan voor uw niveau of situatie evalueren of uw basiskennis volledig is conform het ‘Overzicht basiskennis asbestinventarisatie’ van de OVAM. Is dit het geval dan kan u onmiddellijk deelnemen aan de verplichte opleiding en het examen om daarna uw certificaat te bekomen. 
 

Wanneer heb ik een certificaat als asbestdeskundige inventarisatie nodig?

U heeft u een certificaat als asbestdeskundige inventarisatie (ADI) nodig wanneer u inventarisaties uitvoert voor het afleveren van een asbestattest. Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van gebouwen van ouder dan 2001. Tegen 2032 moet iedere eigenaar van een gebouw van ouder dan 2001 over een asbestattest beschikken. 

Maakt u wel asbestinventarissen op, maar niet voor een asbestattest, dan heeft u geen certificaat ADI nodig, bijvoorbeeld als preventieadviseur in het kader van de werkgeversverplichtingen of als aannemer voor asbestverwijderingswerken.

Hoe kan ik een certificaat behalen?

Als kandidaat asbestdeskundigen inventarisatie zal u bij een door de OVAM erkende certificatie-instelling asbest een persoonscertificaat kunnen bekomen. U moet hiervoor bij een erkende certificatie-instelling de verplichte opleiding met praktijkgedeelte volgen en slagen in een examen. Een door de OVAM aangestelde examenbeheerder organiseert het examen. 

Om de verplichte opleiding te volgen beschikt u best eerst over een goede basiskennis asbestinventarisatie. U kan deze basiskennis bekomen door zelfstudie, het volgen van een vrijwillige vooropleiding basiskennis asbestinventarisatie bij een opleidingscentrum en/of door beroepservaring. Deze kennis wordt ook getoetst in het examen!

Geslaagde asbestdeskundigen inventarisatie kunnen een persoonscertificaat aanvragen bij een erkende certificatie-instelling naar keuze. U moet zich in een volgende stap via een bedrijf aansluiten bij een erkende certificatie-instelling om te kunnen starten. Zo’n bedrijf moet zelf ook over een procescertificaat beschikken, afgeleverd door een erkende certificatie-instelling. 

Hoe wordt u een gecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie?
 

Hoe lang blijft mijn certificaat als asbestdeskundige inventarisatie geldig?

Het certificaat heeft geen vervaldatum. U moet wel jaarlijks een verplichte bijscholing volgen. U kan het certificaat ook verliezen als de certificatie-instelling bij audits en controles of naar aanleiding van klachten vaststelt dat u de te volgen regels niet respecteert.

Kan een Nederlands persoon of bedrijf ook actief zijn als asbestdeskundige in Vlaanderen?

Ook buitenlandse ondernemingen of personen kunnen zich laten certificeren als asbestdeskundige inventarisatie in Vlaanderen. Er staan geen beperkingen met betrekking tot de nationaliteit van de asbestdeskundigen in de Vlaamse wetgeving.

Moet ik ergens bij aangesloten zijn?

Gecertificeerde asbestdeskundigen inventarisatie beschikken over een persoonscertificaat. Ze moeten zich in een volgende stap via een bedrijf aansluiten bij een erkende certificatie-instelling asbest om te kunnen starten. Zo’n bedrijf zal zelf ook over een procescertificaat moeten beschikken, afgeleverd door een erkende certificatie-instelling. 

De asbestdeskundigen inventarisatie die beschikt over een persoonscertificaat zal zich dus niet rechtstreeks kunnen aansluiten bij een erkende certificatie-instelling asbest. 
 

Ik beschik over een opleidingsattest als asbestdeskundige. Wanneer kan ik starten om asbestattesten op te stellen?

Enkel een 'gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie’ zal een asbestinventarisatie voor een geldig asbestattest kunnen uitvoeren. 

De opleidingsattesten die een vermelding bevatten zoals “attest asbestdeskundige”, “vormingsattest asbest”, “basis asbest herkenning” … volstaan niet om als gecertificeerd asbestdeskundige aan de slag te gaan. Deze attesten hebben enkel betrekking op (een deel van) de vrijwillige vooropleiding “basiskennis asbestinventarisatie”. De OVAM publiceerde het “Overzicht basiskennis asbestinventarisatie” als richtlijn voor opleidingscentra en kandidaat asbestdeskundigen inventarisatie. U kan op basis van deze lijst nagaan of de door u gevolgde opleiding volstaat of dat het nodig is om nog een bijkomende opleiding te volgen.

Op onze website vindt u meer informatie over het volledige traject dat een kandidaat asbestdeskundige moet volgen.
 

Waar en wanneer kan ik een examen afleggen?

Als kandidaat deskundige moet u slagen in een examen, met theorie en praktijk gedeelte. Dit toetst de onderdelen uit het overzicht basiskennis asbestinventarisatie en de elementen uit de verplichte opleiding. U legt het examen af bij een door de OVAM aangestelde examenbeheerder. De OVAM beheert de inhoud van het examen. De examenbeheerder ontwikkelt en organiseert het eindexamen, neemt de examens af en beoordeelt ze. 

Alle info over de examens is terug te vinden op deze website
Hoelang zal een gemiddeld onderzoek voor een asbestinventarisattest duren?

De inventarisatie voor een asbestattest verloopt volgens het inspectieprotocol van de OVAM en is “niet-destructief”. Deze asbestinventaris beschrijft enkel de asbestbronnen die een risico kunnen vormen bij het dagelijkse gebruik van het gebouw. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om rechtstreeks waarneembare materialen. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. Bij het opstellen van een destructieve asbestinventaris gebeurt dat wel. Toch kunnen ook voor deze niet-destructieve inventaris staalnames van verdachte materialen nodig zijn.  

De duur van een inventarisatie volgens het inspectieprotocol zal afhangen van de ervaring van de deskundige, het type gebouw, de grootte van het gebouw, de hoeveelheid asbestverdachte materialen die aanwezig zijn (onder meer mee bepaald door het bouwjaar). Voor een gemiddelde woning is de huidige inschatting van de tijdsduur zo’n 3 uur, inclusief administratie, bezoek ter plaatse en rechtstreekse rapportage in de webapplicatie van de OVAM. Dit is een gemiddelde ingeschatte tijdsduur en dus geen richtlijn voor een minimum- of maximumtijdsduur. 
 

Hoeveel mag een asbestattest kosten?

U bent als deskundige vrij om zelf de prijs voor uw tussenkomst te bepalen. Er wordt geen vaste prijs of richtprijs gegeven door de OVAM. De prijs zal sterk bepaald worden door de tijd die nodig is om het onderzoek ter plaatse uit te voeren en door het aantal stalen van asbestverdachte materialen die u moet nemen. Beide hangen af van de ervaring van de deskundige, het type gebouw, de grootte van het gebouw, de hoeveelheid asbestverdachte materialen die aanwezig zijn (onder meer mee bepaald door het bouwjaar)… 

Er zal door de OVAM wel een vaste retributiekost aangerekend worden van 50 euro aan de asbestdeskundige voor het afleveren van een nieuw of van een geactualiseerd asbestinventarisattest. Het bedrag van de retributie is vastgelegd in het ministerieel besluit “retributiereglement”. 
De asbestkundige verrekent deze forfaitaire kost standaard in de factuur aan de klant maar mag hierop geen BTW heffen. 

Waar vind ik meer informatie over de databank die gebruikt zal worden voor het asbestattest?

De inventarisaties voor de asbestattesten moeten via een centrale databank van de OVAM gerapporteerd worden. Het asbestattest wordt dan op basis van de informatie die in de databank werd ingevoerd gegenereerd. 

De databank is toegankelijk via een webapplicatie. De gegevens kunnen tijdens de rondgang onmiddellijk ingevoerd worden.

Enkel gecertificeerde deskundigen krijgen toegang tot deze databank. Het correcte gebruik van deze databank maakt een belangrijk onderdeel uit van de verplichte opleiding die kandidaat asbestdeskundigen moeten volgen.

Meer informatie over de databank is terug te vinden op de website. 

Ik wil graag een opleiding volgen en een attest krijgen om asbest te kunnen verwijderen?

Het certificaat als asbestdeskundige en het asbestattest staan los van de federale verplichtingen rond opleidingen voor de asbestverwijderaars. Meer info daarover vindt u op onze website

De certificering als asbestdeskundige gaat om het mogen uitvoeren van asbestinventarisaties voor het asbestattest. Het asbestattest beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.

De opleiding

Waar kan ik mij aanmelden voor de opleiding?

De verplichte opleiding wordt georganiseerd door de erkende certificatie-instellingen, die daarvoor samenwerken met opleidingscentra. De regels rond de certificatie en de opvolging ervan vindt u terug op onze pagina met vakinformatie

Ga eerst na of u beschikt over de nodige kennis om te starten aan de verplichte opleiding. Om de verplichte opleiding te kunnen volgen en te slagen in het examen beschikt u best over een goede basiskennis asbestinventarisatie

Op de pagina ‘Opleidingscentra voor kandidaat asbestdeskundigen’ vindt u een overzicht van de opleidingscentra die een opleiding basiskennis asbestinventarisatie aanbieden. U kan op de websites van deze opleidingscentra zelf nagaan waar en wanneer zij opleidingen organiseren. Deze lijst wordt louter ter informatie gepubliceerd, de OVAM staat niet garant voor de kwaliteit of de volledigheid van de opleiding.
 

Hoe lang duurt de opleiding?

De verplichte opleiding duurt 3 dagen.  

De duur van de vrijwillige vooropleiding basiskennis is verschillend naargelang u als kandidaat een volledige opleiding volgt dan wel slechts deelmodules. Een volledige vooropleiding duurt vermoedelijk 2 à 3 dagen. Moet u enkel een deelmodule volgen dan is de opleidingsduur beperkter. 
 

Hoeveel kost de opleiding?

Voor de vrijwillige vooropleiding basiskennis zullen opleidingscentra volledige modules of deelmodules organiseren. Zij bepalen hiervoor vrij de tarieven. Voor meer informatie verwijzen we door naar de websites van de opleidingscentra zelf. 

De kostprijs van de verplichte opleiding zal bepaald worden door de erkende certificatie-instellingen. 

Kan ik voor de opleiding gebruik maken van de KMO-portefeuille?

Dat moet u navragen bij de opleidingsinstelling zelf waar u de opleiding wil volgen. Sommige opleidingsinstellingen bieden opleidingen aan waarvoor u gebruik kan maken van de KMO-portefeuille.

Welke opleidingscentra die de vooropleiding basiskennis geven zijn kwaliteitsvol?

Het geven van de vrijwillige vooropleiding ‘basiskennis asbestinventarisatie’ voor kandidaat asbestdeskundigen inventarisatie valt niet onder een erkenning. De vooropleiding kan dus gegeven worden door elk opleidingscentrum. Opleidingscentra die opleidingsmodules over de basiskennis asbestinventarisatie aanbieden, kunnen dit kenbaar maken bij de OVAM. Kandidaat asbestdeskundigen inventarisatie kunnen een overzicht raadplegen van deze opleidingscentra op Opleidingscentra voor kandidaat asbestdeskundigen. Deze lijst wordt louter ter informatie gepubliceerd, de OVAM staat niet garant voor de kwaliteit of de volledigheid van de opleiding.

Wij kunnen ons dus niet uitspreken over de kwaliteit van de opleiding, maar u kan zelf een aantal elementen nagaan:

 • De duur van de vooropleiding is verschillend naargelang je als kandidaat een volledige opleiding volgt dan wel slechts deelmodules. Een volledige vooropleiding duurt ongeveer 2 à 3 dagen. Moet je enkel een deelmodule volgen dan is de opleidingsduur beperkter. 
 • Informeer naar de ervaring van de lesgever, naar de tijd die besteed wordt aan specifieke onderdelen, het maximaal aantal deelnemers tijdens de opleiding…
   
Heb ik een bepaald diploma nodig om aan de verplichte opleiding te kunnen starten?

Het Vlarema legt op dat de asbestdeskundige inventarisatie moet beschikken over een diploma secundair onderwijs type ASO of TSO of een gelijkwaardig diploma of beschikken over minimaal twee jaar relevante beroepservaring, opgedaan in de afgelopen zes jaar. De relevante beroepservaring kunt u aantonen door een verklaring op erewoord. 

Ik ben al asbestdeskundige, Tracimat-sloopdeskundige, DIA veiligheidscoördinator, renovatiecoördinator of asbestverwijderaar … moet ik de verplichte opleiding nog volgen?

Ja, elke kandidaat asbestdeskundige inventarisatie moet de verplichte opleiding volgen die georganiseerd wordt door de erkende certificatie-instelling asbest. De verplichte opleiding omvat zowel een theoretisch luik als een praktijkgedeelte. De nadruk ligt op de uitvoering van een asbestinventarisatie conform het nieuwe standaard inspectieprotocol van de OVAM en de rapportage via de webtoepassing van de OVAM. Daarnaast is er ook aandacht voor de aspecten bouwkunde, aerologie en veilige monstername. 

Deze opleiding verschilt dus van de opleidingen die u gekregen heeft in het kader van uw huidige job. Ook de ervaring die u binnen die job heeft opgedaan verschilt van de kennis die u meekrijgt in de verplichte opleiding.

Elke kandidaat asbestdeskundige inventarisatie moet ook slagen in het examen dat georganiseerd zal worden door de OVAM.

Om de verplichte opleiding te volgen en te slagen in het examen beschikt u best over een basiskennis asbestinventarisatie. U beschikt hierover door feitelijke beroepservaring of door het volgen van een vrijwillige vooropleiding bij een opleidingscentrum. De OVAM publiceerde het “Overzicht basiskennis asbestinventarisatie” als richtlijn voor opleidingscentra en kandidaat asbestdeskundigen inventarisatie. U kan op basis van deze lijst nagaan of het nodig is om nog een bijkomende opleiding te volgen. 
 

Wat moet ik doen om als preventie-adviseur of milieucoördinator asbestattesten te kunnen opmaken?

U moet net als alle andere kandidaat asbestdeskundigen een verplichte opleiding volgen en een examen afleggen. U vindt meer informatie op de pagina ‘Hoe word ik gecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie?’ 

Preventie-adviseurs of milieucoördinatoren kregen vaak al een luik basiskennis asbest in hun opleidingstraject. De daarbij behandelde leerstof is echter niet altijd voldoende om te beschikken over de basiskennis. U kan voor uw niveau of situatie evalueren of uw basiskennis volledig is conform het ‘Overzicht basiskennis asbestinventarisatie’ van de OVAM. Is dit het geval dan kan u onmiddellijk deelnemen aan de verplichte opleiding en het examen om daarna uw certificaat te bekomen. 
 

Met welke kosten dient u rekening te houden? 

Hoeveel kost de opleiding?

Voor de vrijwillige vooropleiding (basiskennis) zullen opleidingscentra volledige modules of deelmodules organiseren. Zij bepalen hiervoor vrij de tarieven. Voor meer informatie verwijzen we door naar de websites van de opleidingscentra zelf.

De kostprijs van de verplichte opleiding wordt bepaald door de (toekomstige) erkende certificatie-instellingen. 
 

Hoeveel kost het examen?

Het examen kost in totaal € 330 excl. BTW. 

Meer info vindt u op de website » ADI Asbestexamens | IBEX

Heb ik een verzekering nodig?

Ja, u bent inderdaad verplicht om een verzekering beroepsaansprakelijkheid af te sluiten. In het certificatiereglement kan verder uitgewerkt worden waar die verzekering aan moet voldoen. Dat is op dit ogenblik echter nog niet het geval. Er wordt dus nog geen minimum te verzekeren bedrag opgelegd.

Wat zullen de (jaarlijkse) kosten zijn voor de aansluiting bij een certificatie-instelling?

De toekomstige erkende certificatie-instellingen bepalen zelf de kostprijs. Er zal gerekend worden met een jaarlijkse bijdrage in functie van het aantal attesten dat de deskundige aflevert. In het Vlarema is daarvoor een minimumbijdrage van €15 per attest vastgelegd. Daarmee moeten de certificatie-instellingen hun algemene kosten dekken: de kosten van de controles (naast de audits), de kosten voor de ondersteuning van de helpdesk, … Daarnaast worden de audits afzonderlijk aangerekend. Tenslotte kunnen de certificatie-instellingen ook een bijdrage vragen voor de opleidingen en een eenmalige dossierkost voor het certificeren.

Kosten verbonden aan uw aansluiting bij een certificatie-instelling zijn kosten inherent aan uw algemene werking zoals ook verzekeringskosten, materieel en afval dat zijn. Deze werkingskosten verrekent u in uw tariefzetting voor de opmaak van een asbestattest maar mag u niet apart vermelden als retributiekost.

Welke kosten zijn er om gegevens in te voeren in de databank?

Per afgeleverd asbestattest rekent de OVAM een retributiekost aan (50 euro niet-geïndexeerd). Dit is een vergoeding voor haar beheerskosten voor onder meer de asbestattesten, de IT-infrastructuur en het toezicht op het certificatiesysteem. Deze retributiekost wordt maandelijks gefactureerd aan de asbestdeskundige voor het aantal asbestattesten die werden opgemaakt. De asbestkundige moet er dus over waken dat hij deze forfaitaire kost standaard verrekent in de factuur aan de klant. 

Moet ik investeren in specifiek materiaal?

U moet beschikken over voldoende materiaal dat u toelaat om de inspanningsverplichtingen uit het inspectieprotocol te respecteren. Het inspectieprotocol is echter nog niet vastgelegd. Bij dat materiaal horen onder meer:

 • persoonlijke beschermingsmiddelen: mondmasker, tyvec, …
 • afsluitbare zakjes voor de stalen en reinigingsmateiraal
 • meetinstrumenten: digitale afstandsmeter of rolmeter, meetlint (diameters), vouwmeter, hoekmeter…
 • materialen voor staalname: schroevendraaier, beitel, priem, pincet, tang …
 • ladder tot werkhoogte van 3,5 m
 • markeerstiften, spuitbus, asbestlint, asbeststickers, …
   

Team asbestafbouw