Ik vervoer afval

Transportvoorwaarden

De algemene, specifieke transportvoorwaarden en bijbehorende aandachtspunten.


Algemene transportvoorwaarden


De volgende algemene vervoersvoorwaarden zijn van toepassing op elk vervoer van afvalstoffen, inclusief op het laden en lossen van die afvalstoffen:
 • de afvalstoffen moeten degelijk zijn verpakt;
 • de vervoerders en de afvalstoffenproducenten die met eigen transportmiddelen de eigen afvalstoffen vervoeren, moeten de verschillende soorten afvalstoffen die gescheiden worden aangeboden, van elkaar gescheiden houden en moeten de gevaarlijke afvalstoffen gescheiden houden van de niet-gevaarlijke afvalstoffen;
 • het is verboden afvalstoffen te verdunnen;
 • de vervoersmiddelen en de recipiënten moeten technisch geschikt zijn voor de afvalstoffen die worden vervoerd, en moeten over de nodige keuringsattesten en certificaten beschikken. Ze moeten in goede staat van werking worden gehouden;
 • de vervoersmiddelen en de recipiënten moeten in- en uitwendig worden gereinigd om vermenging van verschillende soorten afvalstoffen te vermijden;
 • bij calamiteiten moeten onmiddellijk efficiënte maatregelen worden genomen om hinder en schade voor mens en milieu zo veel mogelijk te beperken. Daarvoor zijn de nodige kennis, richtlijnen en middelen beschikbaar. De afvalstoffen mogen in geen geval rechtstreeks naar het grondwater, de openbare riolering of het oppervlaktewater worden afgevoerd. Ze moeten worden verzameld en verwerkt overeenkomstig de aard van de afvalstoffen;
 • de vervoerder en de afvalstoffenproducent die met eigen transportmiddelen de eigen afvalstoffen vervoert, mogen afvalstoffen alleen vervoeren als er een identificatieformulier  bijgevoegd is.

Specifieke transportvoorwaarden voor een inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar of producent die zelf regelingen treft voor zijn eigen afvalstoffen


Een inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar en een afvalstoffenproducent die zelf regelingen treft voor zijn eigen afvalstoffen moet: Naast deze transportvoorwaarden moeten inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars bijkomend voldoen aan volgende voorwaarden:
 • informatie verstrekken aan de afvalstoffenproducenten over de afvalstoffen die verplicht gescheiden moeten worden aangeboden en die afzonderlijk moeten worden gehouden bij de inzameling. Zij moeten daarbij informatie geven op maat van de individuele klant of minstens op maat van de sector.
 • bij het inzamelen, het handelen of het makelen van bedrijfsrestafval met de afvalstoffenproducent een contract afsluiten, met daarin duidelijke vermelding van de fracties en hun vooropgestelde inzamelwijze. De inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar van bedrijfsrestafval moet elk inzamelrecipiënt minstens visueel inspecteren op de sorteerplicht. Bij vaststelling van non-conformiteiten moet de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar die bedrijfsrestafval inzamelt, handelen volgens een interne schriftelijke of digitale non-conformiteitsprocedure. Daarbij moet hij minstens de afvalstoffenproducent wijzen op zijn sorteerfouten en mag afval geweigerd worden (uitzondering: zie opmerking onderaan).
 • met de afvalstoffenproducent een contract afsluiten waarin de samengevoegde fracties worden gespecifieerd, als de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar verschillende droge, niet-gevaarlijke afvalfracties in één recipiënt inzamelt, handelt of makelt;
 • beschikken over, en werken volgens een geactualiseerd intern kwaliteitsborgingssysteem, indien zij gevaarlijk afval inzamelen of erin handelen of makelen;
 • het gemeentelijk politiereglement over de inzameling van het huishoudelijk textielafval naleven;
 • inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars en afvalstoffenproducenten van verontreinigde bodemmaterialen in het kader van de controle op de volumebalans van de bodemmaterialen, afkomstig van grond-, bagger- of ruimingswerken aan de erkende bodembeheerorganisaties kunnen aantonen dat de verontreinigde bodemmaterialen naar een vergunde verwerker zijn afgevoerd. Voor de bodemmaterialen die buiten het Vlaamse Gewest worden toegepast, moeten inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars en afvalstoffenproducenten kunnen aantonen dat de bodemmaterialen zijn overgebracht naar een inrichting die volgens de wetgeving die daar geldt, gemachtigd is om die bodemmaterialen te aanvaarden.
Het 2de punt van de bijkomende voorwaarden is niet van toepassing als voldaan is aan de volgende cumulatieve voorwaarden:
 • het bedrijfsrestafval van de afvalstoffenproducent is vergelijkbaar naar aard, samenstelling en hoeveelheid met huishoudelijke afvalstoffen;
 • het bedrijfsrestafval van de afvalstoffenproducent wordt ingezameld in één ronde samen met huishoudelijk afval;
 • voor de inzameling van het bedrijfsrestafval worden de kosten aangerekend.

Aandachtspunt


U moet steeds correct ingevulde transportdocumenten aan boord hebben:
 • voor transporten in Vlaanderen is dat het identificatieformulier;
 • voor grensoverschrijdend transport van niet-gevaarlijke afvalstoffen heeft u een Bijlage VII-document nodig;
 • voor grensoverschrijdend transport van gevaarlijke afvalstoffen vraagt u de nodige kennisgevingsdocumenten aan via het EVOA-webloket.

Ook nuttig voor u


Het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg is ook geregeld binnen het Europees Verdrag betreffende vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-wetgeving).

Meer info voor:
Informatie over het spoor-, lucht- en maritiem vervoer vindt u op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer.
Vragen over het vervoer van radioactieve stoffen 

Team klantenbeheer transport